Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

Presentation1

Γενικά#

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) είναι η μεγαλύτερη Σχολή του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης, με υποδομές που βρίσκονται στη περιοχή "Εσταυρωμένος" του Ηρακλείου. Η ίδρυση της ΣΤΕΦ συμπίπτει με την ίδρυση του ΤΕΙ Κρήτης και η λειτουργία της καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 173/Α΄/24-11-83).

Βασική αποστολή της Σχολής είναι να εκπαιδεύει και να μορφώνει υψηλής στάθμης μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, με τα προγράμματα σπουδών να συνδυάζουν επαρκώς θεωρητικές και πρακτικές συνιστώσες εκπαίδευσης, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικών δεξιοτήτων και γνώσεων σε θέματα ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, πολιτικών δομικών έργων και πληροφορικής. Η Σχολή πρωτοπορεί σε εθνικό επίπεδο, καθώς τρία (3) από τα τέσσερα (4) εκπαιδευτικά της τμήματα έχουν ήδη αξιολογηθεί με επιτυχία από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στα πλαίσια των διαδικασιών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας για τη Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η προπτυχιακή εκπαιδευτική διαδικασία συνίσταται από τετραετείς σπουδές και δίνει έμφαση στη κατανόηση της θεωρίας, των τεχνικών μεθόδων, αλλά και της εφαρμογής τους σε πραγματικά προβλήματα της παραγωγής, των κατασκευών και των υπηρεσιών. Η Σχολή διαθέτει μεγάλο αριθμό εργαστηριακών χώρων κατάλληλα εξοπλισμένων που επικουρούν την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία που διεξάγεται από το εκπαιδευτικό της προσωπικό. Βασικός στόχος της ΣΤΕΦ είναι να ετοιμάζει κατάλληλα τους νέους τεχνολόγους έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ολοένα και πλέον ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Στη ΣΤΕΦ έχουν ήδη δημιουργηθεί πυρήνες μεταπτυχιακών σπουδών. Σήμερα, λειτουργούν δύο (2) αυτόνομα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και ένα (1) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ΠΜΣ της Σχολής στοχεύουν στην αλληλο-συμπληρωματικότητα των επιστημονικών περιοχών αλλά και στην σημερινή ανάγκη για διεπιστημονική εκπαίδευση αυτών που ασχολούνται με την τεχνολογία. Τα αυτόνομα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί εξ’ ολοκλήρου από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής με βάση το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, τις διαθέσιμες υποδομές και την υπάρχουσα τεχνογνωσία. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια συμπράξεων με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, προσφέρονται ευκαιρίες εκπόνησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατρίβων που οδηγούν σε τίτλους οι οποία απονέμονται από τα άλλα ιδρύματα. Εκτός της εκπαίδευσης, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της Σχολής, καθώς είναι σημαντική η συμβολή τους στη στην αναβάθμιση της τεχνολογίας, αλλά κυρίως στη ουσιαστική βελτίωση των σπουδών. Ικανό έμψυχο υλικό αξιοποιώντας τη υλικοτεχνική υποδομή των ερευνητικών εργαστηρίων της ΣΤΕΦ παράγουν υψηλού επιπέδου έρευνα, η οποία αποτυπώνεται στο μεγάλο και διεθνώς αναγνωρισμένο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο που έχει παραχθεί. Ένα σημαντικό μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων χρηματοδοτείται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Σχολή έχει ήδη συμβάλλει και συνεχίζει να συμβάλλει καθημερινά στο τεχνολογικό γίγνεσθαι της πατρίδος μας και ιδιαίτερα της Κρήτης. Η αλληλεπίδραση με την κοινωνία κατέχει στρατηγικής σημασίας θέση στη λειτουργία της Σχολής. Η καθολική διείσδυση της τεχνολογίας στη ζωή, που ήδη διευκολύνει την καθημερινότητά μας, δίνει νέες διαστάσεις στον ρόλο του τεχνολόγου-μηχανικού διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογών του και την χρησιμότητα του. Ταυτόχρονα, η ΣΤΕΦ ανταποκρινόμενη στη κοινωνική ευθύνη που της αναλογεί, φροντίζει να αναπτύσσει επιστημονικές δραστηριότητες και να συμμετέχει ή να διαμορφώνει μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας προς την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία γενικότερα.

Προπτυχιακές σπουδές#

Οι σπουδές στην Σχολή είναι οργανωμένες με βάση το Τμήμα, το οποίο και απονέμει το δίπλωμα. Το περιεχόμενο σπουδών των τμημάτων της Σχολής καθορίστηκε με σχετική απόφαση (Αρ. 20513/E5) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 287/10-3-2006 (2ο τεύχος). Στη Σχολή σήμερα εντάσσονται τέσσερα (4) τμήματα ειδικότητας:

Παρουσίαση τμημάτων#

Τα τμήματα Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Πολιτικών Δομικών Έργων και το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα με τη ίδρυση του ΤΕΙ Κρήτης το 1983, ενώ το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και πολυμέσων ιδρύθηκε το 1999.

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων καλύπτει τον χώρο της Πληροφορικής των Επικοινωνιών και των Πολυμέσων, τομέων καθοριστικής σημασίας στη καθημερινά αναδιαμορφούμενη Κοινωνία των Πληροφοριών. Η παρεχόμενη εκπαίδευση στο Τμήμα στοχεύει σε αποφοίτους οι οποίοι θα έχουν αφ’ ενός σφαιρική παιδεία γύρω από τις νέες τεχνολογίες και αφ’ ετέρου την απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες μιας πολύ μεγάλης και δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς εργασίας. Η αγορά αυτή περιλαμβάνει επιχειρήσεις και εταιρείες εφαρμογών προϊόντων πληροφορικής, λογισμικού, εταιρείες παροχής Internet, τηλεφωνίας κλπ. Επίσης, να έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο να καλύπτει τις ανάγκες της σημερινής αγοράς εργασίας, αλλά και να μπορούν οι απόφοιτοί του να αντεπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την απαραίτητη ευελιξία στις νέες προκλήσεις των ταχύτατα εξελισσόμενων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Το τμήμα Ηλεκτρολογίας έχει ως αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής παιδείας στους αποφοίτους του στην επιστήμη της ηλεκτρολογίας. Οι σπουδές παρέχουν θεμελιακές και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία των συστημάτων ηλεκτρισμού, των ενεργειακών συστημάτων, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των αυτοματισμών, των μετρήσεων, των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και κατασκευών και των συστημάτων επικοινωνιών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι κατάλληλα σχεδιασμένο έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως σε εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα καθώς και εφαρμογή προτύπων, κανόνων και κανονισμών, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, διδακτική των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος καθώς και ασφάλεια της παραγωγικής διαδικασίας

Το τμήμα Μηχανολογίας έχει ως αποστολή του να προάγει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα της Μηχανολογίας. Για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, το Τμήμα αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, καθώς επίσης και οργάνωση υποδομής για εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα. Με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων είναι η ουσιαστική ανταπόκριση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή και η προσαρμογή των γνώσεων στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να προσφέρουν άριστες υπηρεσίες αλλά και για καλύτερη απορροφητικότητα των πτυχιούχων του Τμήματος. Ειδικότερα, βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι επιδιώκεται η βέλτιστη κατανόηση και προσαρμογή των εφαρμογών της πληροφορικής σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα όπως σύνταξη μελετών, επίβλεψη δομικών έργων, οργάνωση και διαχείριση εργοταξίων, ανακαινίσεις κτιρίων, εξοικονόμηση ενέργειας και τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών προσφέρει μαθήματα υποδομής για τις ανάγκες των τμημάτων ειδικότητος της Σχολής. Ως μαθήματα υποδομής νοούνται μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών, καθώς και τα μαθήματα βασικών γνώσεων στην περιοχή της Πληροφορικής. Επί πλέον, με βάση την υλικοτεχνική υποδομή και εμπειρία που έχει αποκτήσει το τμήμα σε τομείς σημαντικού τεχνολογικού ενδιαφέροντος, καλύπτει και διδακτικές / εργαστηριακές απαιτήσεις εξειδικευμένων μαθημάτων των τμημάτων ειδικότητας του ΤΕΙ όπως για παράδειγμα στα θεματικά πεδία βασικού και προχωρημένου προγραμματισμού, δικτύων, τεχνολογίας περιβάλλοντος, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ. Τα τμήματα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων έχουν ήδη αξιολογηθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία από εμπειρογνώμονες του εξωτερικού, στα πλαίσια της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης, η οποία διενεργείται από την εθνική Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Στατιστικά φοιτητών#

Η ΣΤΕΦ έχει σήμερα 6.673 ενεργούς φοιτητές. Κάθε χρόνο εισάγονται κατά μέσο όρο 860 φοιτητές και αποφοιτούν περίπου 430.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΜΗΜΑ Εισακτέοι Απόφοιτοι Ενεργοί
Εφ. Πλ. & Πολυμέσων 260 150 2178
Ηλεκτρολογίας 160 60 1353
Μηχανολογίας 180 100 1650
Πολ. Δομικών Έργων 260 120 1492
Σύνολα: 860 430 6673

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Στοιχεία φοιτητών ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης (Ιαν. 2012)

Μεταπτυχιακές σπουδές (wiki)#

Η ΣΤΕΦ, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα τα ΤΕΙ της χώρας δεν είχαν πολλές ευκαιρίες οργάνωσης και λειτουργίας αυτόνομων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), παρέχει σημαντικές δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών σε αποφοίτους της, αλλά και σε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η Σχολή θεωρεί ότι τα ΠΜΣ είναι μία σημαντική ευκαιρία επιστημονικής και εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης συγγενών τμημάτων και για αυτό το λόγο ενθαρρύνει ουσιαστικά τη συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα της, αλλά και με άλλα ιδρύματα. Σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό των ΠΜΣ της Σχολής παίζουν η ακαδημαϊκή και οικονομική βιωσιμότητα των προγραμμάτων, αλλά και η ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Σήμερα, η Σχολή προσφέρει τρία (3) οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εξαιρετικά ενδιαφέροντα διεπιστημονικά αντικείμενα. Αυτά τα ΠΜΣ αξιοποιούν το επιστημονικό δυναμικό όλων των τμημάτων, εκμεταλλεύονται τις ερευνητικές υποδομές της ΣΤΕΦ και είναι σύμφωνα με τους άξονες και τους κανόνες που θέτει ο σχετικός νόμος και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πληροφορική και Πολυμέσα#

Το αυτόνομο πλήρους φοίτησης ΠΜΣ « Πληροφορική και Πολυμέσα» έχει διττό στόχο. Αποσκοπεί αφενός στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής και των Πολυμέσων και αφετέρου στην προώθηση, αναβάθμιση και προβολή της έρευνας στους επιστημονικούς τομείς που άπτονται γνωστικών αυτών αντικειμένων. Οι στόχοι αυτοί εκπληρώνονται μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος το οποίο (α) αξιοποιεί την υπάρχουσα ερευνητική υποδομή και την εμπειρία των εμπλεκόμενων τμημάτων (β) συνδέει τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση με τη ενεργό εμπλοκή στην ερευνητική διαδικασία και (γ) προάγει τη δημιουργία νέων επιστημόνων με επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και για περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη μέσω μεταπτυχιακών σπουδών διδακτορικού επιπέδου. Το ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» αποτελεί μια ώριμη στοχευμένη δράση που επιδιώκει να καλύψει τη παγιωμένη ανάγκη για προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε επίκαιρα γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου θεματικού πεδίου της Πληροφορικής και των Πολυμέσων. Η ανάγκη αυτή τεκμηριώνεται τόσο από την εμφανή ζήτηση της φοιτητικής κοινότητας, όπως καταγράφεται στις πρόσφατες εσωτερικές αξιολογήσεις των συνεργαζόμενων τμημάτων, όσο και από τις κατά καιρούς συμπράξεις των τμημάτων με ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής για την υποστήριξη της μεταπτυχιακής έρευνας.

Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής Αυτοματισμού και Ρομποτικής#

Τα τμήματα ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας της ΣΤΕΦ οργανώνουν από κοινού διατμηματικό ΠΜΣ σε «Προηγμένα συστήματα παραγωγής αυτοματισμού και ρομποτικής». Σκοπός αυτού του αυτόνομου ΠΜΣ είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους τμημάτων Ηλεκτρολογίας Μηχανολογίας και άλλων συναφών ειδικοτήτων με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες τεχνολογίες και προσεγγίσεις για την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής και την προώθηση της καινοτομίας σε παραγωγικές και άλλες διαδικασίες σχετικές με βιομηχανία ενέργεια, αγροτική παραγωγή, διαχείριση περιβάλλοντος και κατοικία. Ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποβλέπει επίσης στη προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας σε συναφείς περιοχές. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, κινείται στην κατεύθυνση των κυρίων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας και παρέχει πεδίο για υψηλού επίπεδο ερευνητικές δραστηριότητες.

Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος#

Το οργανωμένο ΠΜΣ «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος» που λειτουργεί στη Σχολή αφορά σε σύμπραξη της ΣΤΕΦ με το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΑΚ. Η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και σκοπός του ΠΜΣ είναι η απόκτηση γνώσεων για την εφαρμογή ειδικών περιβαλλοντικών τεχνολογιών στη πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων από τους απόφοιτους των Θετικών Επιστημών, Μηχανικούς και απόφοιτους Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ. Μέλη της Σχολής διδάσκουν τα μισά μαθήματα του ΠΜΣ, υπάρχουν 32 ενεργοί φοιτητές, ενώ σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών διατριβών εκπονήθηκαν στα εργαστήρια της ΣΤΕΦ. Κάθε χρόνο επιλέγονται 10 περίπου μεταπτυχιακοί φοιτητές από τους οποίους το 60% προέρχεται από ΤΕΙ ενώ το 40% από Πανεπιστήμια.

Άλλες δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές#

Εκτός των προαναφερθέντων ΠΜΣ, αρκετά μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής έχουν εμπλακεί ποικιλοτρόπως σε δραστηριότητες που οδηγούν σε τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίες συνοψίζονται επιγραμματικά ως εξής: σύμπραξη τμημάτων ή εργαστηρίων της Σχολής για τη οργάνωση και λειτουργία ΠMΣ στα πλαίσια διμερών συμφωνιών, συμμετοχή σε ΠΜΣ άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, εποπτεία μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, οι οποίες εκπονούνται από φοιτητές άλλων ελληνικών ή ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χρησιμοποιώντας τις υποδομές των εργαστηρίων της Σχολής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πολλά μέλη του εκπαιδευτικού της προσωπικού, σε συνεργασία με αντίστοιχα τμήματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, εποπτεύουν φοιτητές της Σχολής και άλλων ιδρυμάτων στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές τους διατριβές που οδηγούν σε τίτλους οι οποίοι απονέμονται από άλλα ιδρύματα, στα πλαίσια διμερών συμφωνιών μεταξύ ιδρυμάτων. Σε ερευνητικά εργαστήρια της ΣΤΕΦ έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται την τελευταία δεκαετία πάνω από 20 διδακτορικές διατριβές, ενώ ο αριθμός των μεταπτυχιακών διατριβών είναι μεγαλύτερος

Ανθρώπινο δυναμικό#

Σήμερα, το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής το έχει αναλάβει διδακτικό προσωπικό υψηλών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων. Οι διδάσκοντες στη Σχολή διαθέτουν πολύχρονη διδακτική εμπειρία, εξαιρετική διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση, σοβαρή επαγγελματική προϋπηρεσία και είναι σε θέση να συνδυάζουν άριστα την θεωρητική γνώση με τις πρακτικές εφαρμογές και να προσδίδουν τον περίφημο τεχνολογικό χαρακτήρα στη Σχολή. Εκτός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, υπάρχει και προσωπικό για την διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη. Η Σχολή για να πετύχει τους ακαδημαϊκούς της στόχους χρειάζεται την ενεργό εμπλοκή και σύμπλευση του προσωπικού.

Το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής απαρτίζεται από:

 • 19 Καθηγητές,
 • 10 Αναπληρωτές Καθηγητές,
 • 15 Επίκουρους Καθηγητές και
 • 23 Καθηγητές Εφαρμογών,

με διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ειδικότητες. Ένα μέρος του εκπαιδευτικού έργου αναλαμβάνουν Εξωτερικοί Συνεργάτες ανάλογων κατά τεκμήριο προσόντων με το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Ο θεσμός των εξωτερικών συνεργατών συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια σύνδεσης με την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία γενικότερα. Κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2011-12, απασχολήθηκαν 130 εξωτερικοί συνεργάτες σε όλα τα τμήματα της Σχολής. Την εκπαιδευτική διαδικασία επικουρεί το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ) και οι Τεχνικοί Εργαστηρίων, οι οποίοι από κοινού επιμελούνται των εργαστηρίων της Σχολής (13 άτομα). Η απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από το προσωπικό των γραμματειών (12 άτομα). Υπάρχουν ακόμα 6 άτομα τα οποία ασχολούνται με διαδικασίες διοικητικής υποστήριξης της Σχολής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΜΗΜΑΔιοικητικής και γραμματειακής υποστήριξηςΕκπαιδευτικόΕιδικό Τεχνικό
Γραμματεία Σχολής200
Γεν. Θετικών Επιστημών1184
Εφ. Πλ. & Πολυμέσων6141
Ηλεκτρολογίας3153
Μηχανολογίας3152
Πολιτικών Δομικών Έργων353
Σύνολα:186713

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Κατανομή προσωπικού ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης (Ιαν. 2012)

Ερευνητικές & αναπτυξιακές δραστηριότητες#

Μία βασική επιδίωξη της Σχολής είναι η συνεχής αναβάθμιση της Σχολής, τόσο τα σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στη ΣΤΕΦ πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό είναι δυνατόν να συμβεί με τη νέα γνώση που προκύπτει από τη προαγωγή της επιστημονικής έρευνας. Η έρευνα συνεπώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Σχολής και για αυτό το λόγο επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες. Σημαντικοί παράγοντες στήριξης και ενίσχυσης του ερευνητικού έργου αποτελούν, η ποιότητα του έμψυχου υλικού και τα κατάλληλα εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής σε ερευνητικά / αναπτυξιακά έργα. Για αυτό το λόγο στην ΣΤΕΦ:

Ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή στον ενιαίο πλέον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, μέσα από την προώθηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών, με τρόπο ώστε όλα τα τμήματα να συμβάλλουν σημαντικά στην επέκταση της επιστημονικής γνώσης διεθνώς. Καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες υποβολής προτάσεων συμμετοχής των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ανταγωνιστικά προγράμματα. Οι συμμετοχές αυτές εξασφαλίζουν συνεργασίες με άλλα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, προσφέρουν δυνατότητες μεταφοράς τεχνογνωσίας και γενικότερα ανοίγουν νέους ορίζοντες εμπλοκής του διδασκόντων και των φοιτητών της Σχολής σε ενδιαφέρουσες επιστημονικές περιοχές. Υπάρχει μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (όργανα, υπολογιστές, πειραματικά μέσα, κλπ), στα οποία εκπονείται υψηλού επιπέδου έρευνα. Η ερευνητική φυσιογνωμία της Σχολής αποκτά στέρεες βάσεις με την οργάνωση εργαστηρίων. Ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα αξιοποιούν τον εξοπλισμό των εργαστηρίων και παράγουν επωφελή γνώση. Επιπρόσθετα τα ερευνητικά εργαστήρια συμβάλλουν και στην αναβάθμιση του επιπέδου της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης.

Στην ΣΤΕΦ πιστεύουμε ότι σήμερα πραγματοποιείται έρευνα υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τα υφιστάμενα Τμήματα. Υπάρχει ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή των τμημάτων της Σχολής σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων μέσα από εθνικά, κοινοτικά και διεθνή χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των δημοσιεύσεων των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΣΤΕΦ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων όπως φαίνεται στο Πίνακα Γ ακολουθεί.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙ
2010 054 047162150
2009 043 03116273
2008225 03513116 0
2007101003151687153
2006107961392910120
2005557176816782
Σύνολα:2735810479194829738

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο της ΣΤΕΦ,

(Επεξηγήσεις πίνακα Γ. Α: Βιβλία/μονογραφίες, Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές, Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές, Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, Η: Άλλες εργασίες, Θ: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές που εκδίδουν πρακτικά, Ι: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές που δεν εκδίδουν πρακτικά) Από τα στοιχεία του Πίνακα Γ, προκύπτει ότι για την περίοδο 2005-2010 στη Σχολή επιτελείται σημαντικό ερευνητικό έργο με μέσο όρο 2,268 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΕΠ ανά έτος (βιβλία και δημοσιεύσεις με κριτές, στήλες Α, Β, Δ, Η). Σε κάθε μέλος του Ε.Π. της Σχολής αντιστοιχούν 13,6 δημοσιεύσεις. Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι οι περισσότερες από τις δημοσιεύσεις αυτές έχουν υλοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στα εργαστήρια της ΣΤΕΦ, ενώ μόνο μικρό μέρος αποτελεί δραστηριότητα των μελών της σε άλλα ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πολύ μεγάλη είναι επίσης η αναγνώριση του ερευνητικού έργου των μελών Ε.Π. της Σχολής από την επιστημονική κοινότητα. Η απήχηση του ερευνητικού έργου της Σχολής συνοψίζεται στο Πίνακα Δ.

ΑΒΓΔΕΖΗ
20107651 0324 0
20099312 0633 0
20088083127130
2007536712572661
2006457319592163
20053785056441713 0
Σύνολα:38755214917670354

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου

(Επεξηγήσεις πίνακα Δ. Α: Ετεροαναφορές, Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου, Γ: Βιβλιοκρισίες, Δ: Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών, Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις, Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα Δ, υπάρχουν κατά μέσο όρο 9,64 ετεροαναφορές ανά μέλος Ε.Π. ανά έτος, ενώ ο αριθμός αναφορών ανά μέλος Ε.Π.: 57,8.

Όλοι δείκτες είναι πολύ πιο πάνω από τους εθνικούς μέσους όρους και αποδεικνύουν τις μεγάλες δυνατότητες του έμψυχου υλικού της ΣΤΕΦ στη παραγωγή γνώσης και ιδεών, την ικανότητα του για έρευνα και μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά, αλλά και την επάρκεια του για διαχείριση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων .

Κοινωνική συνεισφορά#

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ύπαρξης στενών σχέσεων και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών φορέων και της κοινωνίας, έχει τα τελευταία χρόνια αναπτύξει ισχυρότατους δεσμούς με αυτοδιοικητικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς, ενημερωτικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ενώ παράλληλα σχεδιάζει δραστηριότητες και προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών αυτών στο μέλλον. Απώτερος στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η συνέργεια επιστήμης και τεχνολογίας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή κάθε είδους δραστηριότητας της κοινωνίας, έτσι ώστε να προαχθεί η ανάπτυξη και η ευημερία. Παράλληλα, ως σημαντικός κοινωνικός εταίρος επιδιώκει να συμμετάσχει ενεργά στην διαμόρφωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών προτεραιοτήτων και πολιτικών, στη καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων φορέων και επιχειρήσεων καθώς και στην προώθηση σε παραγωγή και καθημερινότητα νέων προσεγγίσεων φιλικών προς το περιβάλλον.

Τα θεματικά πεδία παρέμβασης της ΣΤΕΦ στην κοινωνία αφορούν, εκτός από το εκπαιδευτικό κομμάτι, την ενέργεια (με έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και την σωστή ενεργειακή διαχείριση), το περιβάλλον και την προστασία του, την πληροφορική και τις εφαρμογές της σε κάθε είδους δραστηριότητα, τη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και εγκαταστάσεων, τις επικοινωνίες, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και άλλα. Ενδεικτικές συνεργασίες με έντονη κοινωνική προσφορά αφορούν στη τοπική αυτοδιοίκηση, σε δημόσιους και σε επιχειρηματικούς φορείς, ενώ οι συνεργασίες με τις τοπικές επιχειρήσεις, είτε σε διμερή βάση είτε μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης αποτελούν ένα ισχυρό πόλο ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες ως προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 • Σύνταξη μελετών εφαρμογής και παροχή τεχνικών και διαχειριστικών υπηρεσιών με κατ’ ανάθεση συμβάσεις.
 • Συνεργασίες με επιχειρήσεις και άλλους κοινωνικούς φορείς στα πλαίσια περιφερειακών, εθνικών προγραμμάτων ή άλλων κοινοτικών πόρων.
 • Συμμετοχή μελών του μόνιμου Ε.Π. σε συμβούλια φορέων.
 • Οργάνωση / συνδιοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων με κοινωνικούς και δημόσιους φορείς σε θέματα που άπτονται της τεχνολογίας.
 • Προσφορά υπηρεσιών επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς.
 • Άρθρα σε εφημερίδες και σε περιοδικά τοπικής και εθνικής εμβέλειας.
 • Ομιλίες εκλαϊκευμένου επιστημονικού περιεχομένου και διαλέξεις στα πλαίσια ημερίδων και εκδηλώσεων.
 • Συμμετοχές των εργαστηρίων σε εκθέσεις
 • Επισκέψεις σχολικών μονάδων στα εργαστήρια της Σχολής.

Γενικά, η ΣΤΕΦ προσπαθεί να παρεμβαίνει ουσιαστικά στα κοινωνικά δρώμενα για να αναδείξει στην πράξη την χρησιμότητα και τη κοινωνική της ευθύνη, επινοώντας τεχνολογικά χρήσιμες εφαρμογές. Ταυτόχρονα αποσκοπεί στην οικοδόμηση μιας σχέσης συνεργασίας και προσφοράς στο τόπο μας αξιοποιώντας τον τεχνολογικό πλούτο που παράγεται στους χώρους της και διεκδικώντας στην πράξη με καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές τον πρωταγωνιστικό ρόλο που του αρμόζει.

0 Επισυνάψεις
21245 Απόψεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών