Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

PostgradRequlation

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ#

Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις#

 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), με βάση τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι Κρήτης μπορούν να οργανώνουν τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. ή άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής #Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή Διατμηματικά/ Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ./ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.), αντίστοιχα.
 3. Στην περίπτωση Διατμηματικών/ Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) από τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των συνεργαζομένων Τμημάτων, το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) των ιδρυμάτων προκειμένου για Διατμηματική ή Διιδρυματική Συνεργασία μεταξύ Τ.Ε.Ι, ή από την Σ.Ε.Σ. του ΤΕΙ και τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει το Τμήμα.
 4. Π.Μ.Σ. μπορούν να οργανώνονται μόνο σε Τμήματα που παρέχουν προπτυχιακές σπουδές. Οι σπουδές σε κάθε Π.Μ.Σ. απαιτείται να αναφέρονται σε ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες με γνωστικά αντικείμενα των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η οργάνωση αυτοδύναμων Π.Μ.Σ. και από το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ι.
 5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος έγκρισης Π.Μ.Σ. προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί η συνυποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης του οικείου Τμήματος σύμφωνα με το Ν. 3374/2005, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία του προγράμματος.
 6. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. είναι:
  1. Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του ΤΕΙ Κρήτης.
  2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος, τις αρμοδιότητες της οποίας, σε επίπεδο Δ.Π.Μ.Σ./ Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ασκεί η Ειδική Δια-τμηματική/ Δι-ιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε.)
  3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μ.Σ. και
  4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
 7. Τα εν λόγω όργανα έχουν τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 3685/ 2008, όπως εκάστοτε ισχύει.
 8. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που καταρτίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κάθε Τμήματος (Γ.Σ.Ε.Σ.) ή η Ε.Δ.Ε. #Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος, ή της Ε.Δ.Ε., προκειμένου για Διατμηματικά Π.Μ.Σ.
 9. Ο Κανονισμός Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. καθορίζει τις ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής των ενδιαφερομένων, καθώς και τις δηλώσεις των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο. Οι δηλώσεις αυτές καταχωρούνται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, ή τη Γραμματεία του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ή τη Γραμματεία που θα συγκροτηθεί ειδικά για το Π.Μ.Σ., σε ατομική φοιτητική μερίδα. Οι συγκεκριμένες διοικητικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες και έχουν την υποχρέωση να χορηγούν τα σχετικά με την ιδιότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα.
 10. Σε περίπτωση που το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στο πλαίσιο ενός μόνο Τμήματος, την ευθύνη για τα παραπάνω (παρ.7) την έχει η Γ.Σ.Ε.Σ., ενώ όταν στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν περισσότερα Τμήματα, η Ε.Δ.Ε ή Ε.Δ.Δ.Ε.
 11. Η συγκρότηση της Ε.Δ.Ε. ή Ε.Δ.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), στο οποίο πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπεται ο αριθμός των μελών Ε.Π. και των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχει από κάθε Τμήμα στην Ε.Δ.Ε. ή Ε.Δ.Δ.Ε.
 12. Μέλη της Ε.Δ.Ε/ Ε.Δ.Δ.Ε. ορίζονται κατά προτίμηση μέλη Ε.Π. γνωστικού αντικειμένου που είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτών των Μελών ΕΠ δεν επαρκεί για την κάλυψη του αριθμού που προβλέπεται στο Ε.Π.Σ., ο αριθμός συμπληρώνεται με εκλογή από τα υπόλοιπα μέλη ΕΠ του Τμήματος. Στη Ε.Δ.Ε. συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ.
 13. Επιπλέον, στο Ε.Π.Σ. καθορίζονται οι υποχρεώσεις κάθε Τμήματος, θέματα του διδακτικού προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών, η διαδικασία εκλογής Διευθυντή, ο οποίος είναι μέλος της Ε.Δ.Ε. και γενικά κάθε θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
 14. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και ο αναπληρωτής του εκλέγονται για δύο ακαδημαϊκά έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, από το σύνολο των μελών της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε., ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. Για την άσκηση των καθηκόντων του μπορεί να του χορηγηθεί μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 2. Εισακτέοι στα Π.Μ.Σ. και τρόπος επιλογής τους#

 1. Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων και τα γνωστικά αντικείμενα των προπτυχιακών τους σπουδών καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος ή από την Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε. και καταχωρίζονται στο Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) έγκρισης του Π.Μ.Σ. από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
  1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος ή η Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε., συνεκτιμώντας τις ρυθμίσεις του αρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 3685/2008, καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα οποία και καταχωρίζονται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.. Αυτός περιλαμβάνει ρύθμιση που αφορά τις περιπτώσεις ισοβαθμίας. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή από την Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε.
  2. Έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας και, στις περιπτώσεις αλλοδαπών υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, στην πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπου αυτό απαιτείται. Τα κριτήρια γλωσσομάθειας θα προσδιορίζονται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ..
 2. Σε κάθε Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού στο γνωστικό αντικειμένου του ΠΜΣ, καθώς και ένας αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους. Πάντως, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε., ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξάνεται.
 3. Στον οικείο Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφιών σε εισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 4. Στον οικείο Κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ καθορίζονται οι ημερομηνίες και ο τρόπος εγγραφής των ενδιαφερομένων καθώς και η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο. Οι σχετικές δηλώσεις καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στην ατομική μερίδα του/ μεταπτυχιακού φοιτητή.

Άρθρο 3. Οργάνωση της διδασκαλίας#

 1. Ο οικείος Κανονισμός Σπουδώνν του Π.Μ.Σ ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διάρθρωση και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και ζητήματα συναφή με την ανάθεση διδασκαλίας και ασκήσεων και με τον ορισμό επιβλέποντος, έχοντας ως γνώμονα τις ρυθμίσεις του αρθρ. 5 Ν. 3685/2008. Ειδικότερα, στον πιο πάνω Κανονισμό καθορίζονται ιδίως:
  1. Οι επιμέρους Κατευθύνσεις ή Υπο-Κατευθύνσεις του Προγράμματος,
  2. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (μαθημάτων, εργαστηριακών/ κλινικών ασκήσεων),
  3. Η έκταση και το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων,
  4. Η ένταξη των μαθημάτων σε ομάδα υποχρεωτικών, επιλογής, προαιρετικών ή προαπαιτούμενων για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων,
  5. Η δυνατότητα παρακολούθησης από το μεταπτυχιακό φοιτητή μαθημάτων άλλης κατεύθυνσης του ίδιου προγράμματος ή μαθημάτων από άλλα Π.Μ.Σ.,
  6. Ο αριθμός των μαθημάτων που θα πρέπει να επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο,
  7. Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ανά εξάμηνο,
  8. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο και ο τρόπος αναπλήρωσής τους,
  9. Οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
 2. Η διδασκαλία στα Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος και, στις περιπτώσεις Δ.Π.Μ.Σ./ Δ.Δ.Π.Μ.Σ., του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Με ευθύνη της αρμόδιας Γραμματείας ή των Γραμματειών των συμμετεχόντων Τμημάτων, το εν λόγω πρόγραμμα δημοσιοποιείται στους πίνακες Ανακοινώσεων του Τμήματος και με ανάρτηση στους σχετικούς δικτυακούς τόπους.
 3. Η κατανομή του διδακτικού έργου στα εξάμηνα γίνεται έτσι ώστε να είναι γνωστά εκ των προτέρων τα χρονικά πλαίσια για τη διδασκαλία των μαθημάτων (διαλέξεων, παραδόσεων, σεμιναρίων), για τις πρακτικές ασκήσεις ή για την ερευνητική απασχόληση καθώς και για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 4. Διδάσκοντες στα Π.Μ.Σ. − Επιβλέποντες#

 1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν:
  1. Μέλη Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης ή άλλων ΤΕΙ, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος.
  2. Δ.Ε.Π Πανεπιστημίων.
  3. Αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες.
  4. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
  5. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 2. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε Καθηγητές Εφαρμογών ή και σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες με τα πλήρη εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα.
 3. Στα μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Κρήτης που διδάσκουν σε Μ.Π.Σ. μπορεί να δοθεί αντίστοιχη μείωση των ωραρίου τους στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη Ε.Π. δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ.
 4. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται στα Μέλη Ε.Π./ Δ.Ε.Π. από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ειδικότερες προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας και ασκήσεων ορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.
 5. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ως επιβλέπων. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή την Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε Τριμελής Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
 6. Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε. και έγκριση από τη Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η αναθεώρηση/ τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Π.Μ.

Άρθρο 5. Πιστωτικές Μονάδες και Παράρτημα Διπλώματος#

 1. Τα Π.Μ.Σ. που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Μ.Δ.Ε. οργανώνονται με βάση το (προβλεπόμενο από το αρθρ. 14 Ν. 3374/2005) Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων – European Credit Transfer System (E.C.T.S.). Έτσι, ο Φόρτος Εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή πλήρους φοίτησης, κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους, αποτιμάται σε 60 Πιστωτικές Μονάδες, ο Φόρτος Εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε 30 Πιστωτικές Μονάδες. Αρμόδια για την αντιστοίχιση του Φόρτου Εργασίας ανά μάθημα είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε. Η σχετική απόφαση καταχωρίζεται στο Σχέδιο Υ.Α. του Π.Μ.Σ.
 2. Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), σε σχέση με το οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις του αρθρ. 15 Ν. 3374/ 2005 και της Υ.Α. Φ5/ 89656/ Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466 τ. β').

Άρθρο 6. Αξιολόγηση Π.Μ.Σ.#

 1. Τα Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη λειτουργίας τους, απαιτείται να αξιολογούνται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά, με διαδικασία ανάλογη με εκείνη που προβλέπεται για τις Προπτυχιακές Σπουδές στο Ν. 3374/ 2005. Κάθε έτος συντάσσεται ετήσια έκθεση απογραφής των παραπάνω παραμέτρων αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε δεύτερο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης.

Άρθρο 7. Χρονική διάρκεια Π.Μ.Σ.#

 1. Η διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. που καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνεται στην εγκριτική απόφαση της Σ.Ε.Σ και του ΥΠΕΠΘ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Σε περίπτωση λειτουργίας Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης, η διάρκειά του πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά ένα εξάμηνο μεγαλύτερη από αυτή των Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης.
 2. Εφόσον προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ είναι δυνατό, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε., να παρατείνεται κατά ένα έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε., είναι δυνατό να αναστέλλεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 12 μήνες.
 4. Θέματα ελάχιστου χρόνου φοίτησης, μέγιστου αριθμού εξετάσεων ανά μάθημα και μέγιστου ορίου φοίτησης προβλέπονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ελάχιστου χρόνου σπουδών.

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και έλεγχος γνώσεων#

 1. Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος Σπουδών και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα αντικείμενα σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους εφόσον γίνουν αποδεκτοί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή τη Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε., μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
 2. Οι κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και ο αριθμός και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων προσδιορίζονται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. Η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή όπως ορίζεται στο Άρθρο 4. παρ. 4 του παρόντος Κανονισμού.
 3. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) συγγράφεται στην γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος. Με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ./ Ε.Δ.Ε./ Ε.Δ.Δ.Ε. είναι δυνατή η συγγραφή της Μ.Δ.Ε. σε άλλη γλώσσα.
 4. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από 0,00 έως 10,00 ως εξής: Άριστα 8,50 έως 10, Λίαν Καλώς 7,00 έως 8,50 μη συμπεριλαμβανομένου, Καλώς 6 έως 7,00 μη συμπεριλαμβανομένου. #Προαγώγιμος βαθμός είναι το 6,00 και οι μεγαλύτεροι του. Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. προσδιορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του προγράμματος και το βαθμό της διπλωματικής εργασίας, με βάση τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, καθώς και άλλων υποχρεώσεων που έχουν προβλεφθεί στον οικείο Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.

Άρθρο 9. Άλλα συναφή θέματα#

 1. Την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. έχει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών(Ε.Μ.Σ) της οποίας Πρόεδρος είναι ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Η Επιτροπή εισηγείται δια του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ και στο Συμβούλιο ΤΕΙ θέματα σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών απαρτίζεται από το Αντιπρόεδρο και τέσσερα μέλη Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, από κάθε τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας που θεραπεύει το Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τα μέλη της Ε.Μ.Σ ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Η Επιτροπή υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για τον καθορισμό των ειδικότερων υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα.
 3. Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές (Μ.Φ.) του ΤΕΙ Κρήτης θεωρούνται:
  1. Εκείνοι που παρακολουθούν προγράμματα που οδηγούν στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
  2. Εκείνοι που εκπονούν έρευνα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος με βάση σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας του ΤΕΙ με Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές αυτοί εγγράφονται σε ειδικά μητρώα, αλλά δεν συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ.
  3. Στους Μ.Φ. είναι δυνατόν να ανατίθεται επικουρικό έργο (επιτήρηση εξετάσεων των προπτυχιακών φοιτητών, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις κ.ά.), σε κάθε περίπτωση μετά από αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.
 4. Οι Μ.Φ. συμμετέχουν με εκπροσώπους τους σε όλα τα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ Κρήτης , στα οποία προβλέπεται από το νόμο η συμμετοχή τους, καθώς και στα εκλεκτορικά σώματα για την ανάδειξη Προεδρικών Αρχών, Διευθυντών των Σχολών και Προϊσταμένων των Τμημάτων, όπως ορίζεται από τη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 10.#

Στο σχέδιο Υ.Α. έγκρισης του Π.Μ.Σ. από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την τεχνική, γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 11. Οδηγοί Σπουδών τoυ Π.Μ.Σ. και περιεχόμενό τους#

Κάθε χρόνο εκδίδεται Οδηγός Σπουδών από κάθε Π.Μ.Σ. Ο Οδηγός Σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων, τα δικαιώματα των φοιτητών (κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.ά..) πληροφορίες για τη λειτουργία των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών του ΤΕΙ, καθώς και κάθε άλλη πρόβλεψη του παρόντος Κανονισμού. Ο Οδηγός εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή και αναρτάται στις ιστοσελίδες των Τμημάτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του ίδιου του Προγράμματος.

Άρθρο 12 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)#

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., απονέμεται Μ.Δ.Ε., το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ, και τον Διευθυντή της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Ο τύπος του Μ.Δ.Ε. είναι ο ακόλουθος:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)

Ο (όνομα επώνυμο) του (όνομα πατέρα) και της (όνομα μητέρας) Στοιχεία προγράμματος φοίτησης, ημερομηνίας ανακήρυξης Πτυχιούχου κ.ά. σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Στον απόφοιτο του Μ.Π.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την τελετή απονομής του τίτλου, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.

Πρωτότυπο Δίπλωμα εκδίδεται μόνον ένα και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία. Ο κάτοχος του Μ.Δ.Ε. δικαιούται να λάβει δωρεάν όσα Πιστοποιητικά/ Αντίγραφα Διπλώματος επιθυμεί, εφόσον καταβάλει παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ. Η απονομή των Μ.Δ.Ε. γίνεται με καθομολόγηση σε δημόσια τελετή, η οποία μπορεί να γίνει συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων Προπτυχιακών Σπουδών του οικείου Τμήματος. Κατά την τελετή οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων Προπτυχιακών Σπουδών. Το τελετουργικό της απονομής ρυθμίζεται με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ. Για όσους δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.

0 Επισυνάψεις
16671 Απόψεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών