Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

PostgradProd

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»#

(ΦΕΚ 1284/11-4-2012 ΦΕΚ, Κανονισμός Σπουδών)==

Συμμετέχοντα Τμήματα#

Τα Τμήματα Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) σε «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής». Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο Τμημάτων. Το Πρόγραμμα λειτουργεί με βάση τον Νόμο 3685/08, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης και την Υπουργική Απόφαση έγκρισης.

Τα όργανα διοίκησης#

Όργανα διοίκησης του Προγράμματος αποτελούν, σύμφωνα με τον Νόμο:

 • Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). Εν προκειμένω, η Ε.Δ.Ε. Αποτελείται από 5 μέλη Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολογίας, 4 μέλη Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολογίας και 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 • Η τριμελής Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), που εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε.
 • Ο Διευθυντής, ένας εκ των μελών της Σ.Ε., που επίσης εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε.

Έδρα του Δ.Π.Μ.Σ.#

Η έδρα του Δ.Π.Μ.Σ. στα «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» βρίσκεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στο Ηράκλειο, περιοχή Εσταυρωμένος.

Σκοπός#

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. σε «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι να εφοδιάσει αποφοίτους Τμημάτων Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας και άλλων συναφών ειδικοτήτων με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες τεχνολογίες και προσεγγίσεις για την αυτοματοποίηση και την προώθηση της καινοτομίας σε παραγωγικές και άλλες διαδικασίες, σχετικές με βιομηχανία, ενέργεια, αγροτική παραγωγή, διαχείριση περιβάλλοντος και κατοικία. Ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποβλέπει επίσης στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας σε συναφείς περιοχές. Το Δ.Π.Μ.Σ. κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ερευνητικές δραστηριότητες.

Χρονική Διάρκεια#

Το Δ.Π.Μ.Σ. σε «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» έχει χρονική διάρκεια 4 εξαμήνων. Κατά την διάρκεια των τριών πρώτων εξ αυτών οι φοιτητές παρακολουθούν 8 υποχρεωτικά και 4 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Η Ε.Δ.Ε. έχει τη δικαιοδοσία να απαλλάξει, στη βάση κριτηρίων αριστείας, ένα μικρό αριθμό φοιτητών από 2 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, προκειμένου να εκπονήσουν εκτεταμένης διάρκειας μεταπτυχιακή εργασία, υψηλού ερευνητικού επιπέδου. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την έναρξη του τετάρτου εξαμήνου σπουδών, ο φοιτητής καταθέτει αναφορά προόδου, η οποία αξιολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, που ορίζεται για το σκοπό αυτό από την Ε.Δ.Ε.

Κατάλογος Μαθημάτων#

Α. Υποχρεωτικά

 • Μαθηματικά με την βοήθεια Η/Υ - Ειδικά Θέματα - 1ο εξάμηνο.
 • Ηλεκτρικά Κινητήρια συστήματα για έξυπνες μηχανές - 1ο εξάμηνο.
 • Μηχανική όραση- 1ο εξάμηνο.
 • Δυναμική και έλεγχος- 1ο εξάμηνο.
 • CAD/CAM/CNC - 2ο εξάμηνο.
 • Βιομηχανική Ρομποτική - 2ο εξάμηνο.
 • Καινοτομία – Διαχείριση καινοτομίας – Πνευματική ιδιοκτησία - 2ο εξάμηνο.
 • Συστήματα laser για μετρήσεις και κατεργασίες - 2ο εξάμηνο.
 • Μεταπτυχιακή Εργασία - 4ο εξάμηνο
Β. Επιλογής υποχρεωτικά (3ο εξάμηνο)
 • Προηγμένα ρομποτικά συστήματα
 • Έξυπνα κτίρια
 • Πεπερασμένα στοιχεία και εφαρμογές
 • Έλεγχος βιομηχανικών διεργασιών – βιομηχανικά δίκτυα
 • Ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου
 • Προσομοίωση και ανάλυση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογές προηγμένων τεχνολογικών υλικών
 • Ευφυής έλεγχος

Σε κάθε ένα από τα μαθήματα αντιστοιχούν 7,5 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) ενώ στη μεταπτυχιακή εργασία 30 Π.Μ.. Σε περίπτωση ανάθεσης εκτεταμένης μεταπτυχιακής εργασίας (βλ. παράγραφο 5), αυτή αντιστοιχεί σε 45 Π.Μ.. Μορφές διδασκαλίας αποτελούν: Οι διαλέξεις (θεωρητική παρουσίαση), η εργαστηριακή εξάσκηση, οι μελέτες περιπτώσεων, τα σεμινάρια, η ερευνητική ενασχόληση και οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο από τους διδάσκοντες και εγκριθεί από την Ε.Δ.Ε..

Διαθέσιμη εργαστηριακή υποδομή#

Τα παρακάτω, ερευνητικά στην πλειονότητά τους, εργαστήρια της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, υποστηρίζουν το πρόγραμμα :

 • Αυτοματικής-Ρομποτικής
 • Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
 • Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας Ανατολικής Μεσογείου
 • Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Λέιζερ
 • Προσομοίωσης & Μοντελοποίησης
 • Ηλεκτρονικών Ισχύος & Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων
 • Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων
 • Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ., θα είναι μέλη Ε.Π. και Επιστημονικοί συνεργάτες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ερευνητές. ¤ς επικουρικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν Καθηγητές Εφαρμογών της Σχολής. Στελέχη από την παραγωγή θα καλούνται επίσης κατά καιρούς για διαλέξεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια. Στην λίστα που ακολουθεί εμφανίζονται, κατ’ αλφαβητική σειρά, τα ονόματα μελών Ε.Π. και συνεργατών της Σ.Τ.ΕΦ., Τ.Ε.Ι. Κρήτης που αναμένεται να αναλάβουν το κύριο βάρος της διδασκαλίας:

 • Δρ Βαίρης Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Βιδάκης Νεκτάριος, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Γεωργίου Στρατής, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Γιαννακουδάκης Αριστοτέλης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Δρακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Καββουσανός Εμμανουήλ, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Καρναβάς Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Κατσαράκης Νικόλαος, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Κοσμόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Κουδουμάς Εμμανουήλ, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Πετούσης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Σακκάς Νικόλαος, Καθηγητής ΤΕΙ
 • Δρ Σφακιωτάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ
 • Δρ Τριανταφυλλίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
 • Δρ Φασουλάς Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ

Διαδικασίες επιλογής σπουδαστών#

Στο ΔΠΜΣ προβλέπεται να εγγράφονται μέχρι 25 φοιτητές ανά έτος, απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής, Φυσικής. Για πιθανές άλλες περιπτώσεις θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Ε.Δ.Ε..

Οι υποψήφιοι «συγκεντρώνουν» μόρια από τα εξής: Βαθμό πτυχίου, βαθμούς σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα, γνώση αγγλικής γλώσσας, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο και προσωπική συνέντευξη. Επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

Αναλυτικότερα :

 • Βαθμός πτυχίου – ΒΠ
  • Μόρια = ΒΠ*10
 • Βαθμοί σε 4 προπτυχιακά μαθήματα – ΒΜ1, ΒΜ2, ΒΜ3, ΒΜ4
  • Μόρια = ΒΜ1*2 + ΒΜ2*2 + ΒΜ3*2 + ΒΜ4*2
 • Γνώση Αγγλικής
  • Μόρια = 20 για επίπεδο Lower, 25 για επίπεδο proficiency
 • Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο
  • Μόρια : Μέσος όρος βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής επιλογής. Μόρια 0 .. 50
 • Συνέντευξη
  • Μέσος όρος βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής επιλογής. Μόρια 0 .. 40

Η Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για τον καθορισμό των προπτυχιακών μαθημάτων που αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης και για τη σύσταση της επιτροπής επιλογής φοιτητών.

Διοικητική υποστήριξη#

Τα γραμματειακά καθήκοντα και τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει πλήρως προσωπικό υψηλού επιπέδου κατάρτισης (άριστη γνώση αγγλικής, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, επιθυμητά μεταπτυχιακός τίτλος, γνώσεις βάσεων δεδομένων, δημιουργίας και διαχείρισης ιστοσελίδων). Η γραμματεία επιλαμβάνεται των διαφόρων διοικητικών θεμάτων λειτουργίας του προγράμματος (προκηρύξεις, αιτήσεις, εγγραφές φοιτητών, ωρολόγιο πρόγραμμα, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, χορήγηση τίτλων, κ.τ.λ.) όπως αυτά προσδιορίζονται και καθορίζονται από τη Σ.Ε. και εγκρίνονται από τη Ε.Δ.Ε.. Η σύνταξη όλων των εγγράφων μπορεί να γίνεται και στην Αγγλική γλώσσα.

Χρηματοδότηση#

Επιδίωξη των δύο Τμημάτων που οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού το Δ.Π.Μ.Σ. σε «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» είναι η αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιώκεται η χρηματοδότηση του Δ.Π.Μ.Σ. από εθνικά ή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, στα πλαίσια πάντα των στόχων και των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος. Μέχρι τα ανωτέρω να καταστούν δυνατά, το πρόγραμμα θα ζητήσει από τους σπουδαστές να καταβάλουν δίδακτρα 1400 €/έτος. Το ποσό αυτό θα διατίθεται: α) για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών β) για την πληρωμή ενός ατόμου που θα υποστηρίξει διοικητικά/γραμματειακά το πρόγραμμα και γ) για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων.

Πληροφορίες#

Τηλέφωνα: 2810 379739, 2810379886 ΦΕΚ ίδρυσης: ΦΕΚ 1284/11-4-2012 Κανονισμός Σπουδών: Από τον δικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ Δικτυακός τόπος ΔΠΜΣ:http://www.tm.teicrete.gr/msc

0 Επισυνάψεις
14805 Απόψεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών