Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

PostgradIT

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ#

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών#

«Πληροφορική και Πολυμέσα»-«Informatics and Multimedia» (ΦΕΚ 1282/11-4-2012 - Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας)

Σύνοψη#

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις και οι θεσμικές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, η παγιωμένη άποψη για εγρήγορση του ερευνητικού δυναμικού προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικό, αλλά και η συνεχής και αυξανόμενη απαίτηση της βιομηχανίας για στελέχη με υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη θεωρητική και εφαρμοσμένη κατάρτιση, δημιουργούν νέα δεδομένα στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν τα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας μας. Προς αυτή την κατεύθυνση και με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος, το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική και Πολυμέσα». Το Πρόγραμμα στοχεύει να ανταποκριθεί αφενός στην καταγεγραμμένη απαίτηση της φοιτητικής κοινότητας για μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής και αφετέρου να προάγει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που διενεργείται στο Ίδρυμα συνεισφέροντας παράλληλα στη μετουσίωσή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών και ερευνητικού δυναμικού ικανών να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. Στους απόφοιτους του ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Πληροφορική και Πολυμέσα». Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Σκοπός - στόχοι#

Το ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» έχει διττό στόχο και αποσκοπεί αφενός στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής και των Πολυμέσων και αφετέρου την προώθηση, αναβάθμιση και προβολή της έρευνας στους επιστημονικούς τομείς που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων αυτών. Οι στόχοι αυτοί εκπληρώνονται μέσω του συγκεκριμένου ΠΜΣ που (α) επικαρπώνεται την υπάρχουσα ερευνητική υποδομή του τμήματος και της Σχολής, (β) συνδέει τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση με την ενεργό εμπλοκή στην ερευνητική διαδικασία και (γ) προάγει την δημιουργία νέων επιστημόνων με επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και την απαραίτητη προετοιμασία για περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη μέσω μεταπτυχιακών σπουδών διδακτορικού επιπέδου.

Αναγκαιότητα#

Το ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» αποτελεί μια ώριμη και στοχευμένη δράση που επιδιώκει να καλύψει την παγιωμένη ανάγκη για προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε επίκαιρα γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου θεματικού πεδίου της Πληροφορικής και των Πολυμέσων. Η ανάγκη αυτή τεκμηριώνεται τόσο από τη ζήτηση της φοιτητικής κοινότητας όπως καταγράφεται στη πρόσφατη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος όσο και από τις κατά καιρούς συμπράξεις του τμήματος με Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την υποστήριξη της μεταπτυχιακής έρευνας. Το ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της φοιτητικής κοινότητας, όπως αυτές προκύπτουν τόσο από την καθημερινή επαφή με τους φοιτητές / αποφοίτους του ΤΕΙ Κρήτης όσο και από τις πρόσφατες αξιολογήσεις του τμήματος. Ειδικότερα, από την μέχρι τώρα καταγεγραμμένη εμπειρία προκύπτουν τα ακόλουθα:

 • Ο αριθμός των αποφοίτων που αναζητούν ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από τα αιτήματα των φοιτητών προς μέλη ΕΠ για συστατικές επιστολές όσο και από τα αρχεία που διατηρεί το Τμήμα για την εξέλιξη των αποφοίτων του. Σήμερα, η αυξημένη αυτή ζήτηση ικανοποιείται ανεπαρκώς με ένα (σχετικά μικρό) αριθμό αποφοίτων να απορροφώνται από ΠΜΣ Ιδρυμάτων της ημεδαπής ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τους αναζητά ευκαιρίες σε Ιδρύματα του εξωτερικού (π.χ. Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, κλπ).
 • Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν τη διενέργεια πρακτικής άσκησης στα ερευνητικά εργαστήρια του Ιδρύματος, εμπλεκόμενοι σε έργα έρευνας και ανάπτυξης, παρουσιάζει ραγδαία αύξηση. Το γεγονός αυτό επηρεάζεται και από την αποτελεσματικότητα μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην προσέλκυση κονδυλίων από ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας & ανάπτυξης (εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας) που δημιουργούν ελκυστικές ευκαιρίες για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι φοιτητές αυτοί παραμένουν συνεργαζόμενα μέλη των εργαστηρίων αυτών έως το πέρας των σπουδών τους, διεκδικώντας περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη μέσω της συμμετοχής τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν νέες απαιτήσεις και αλυσιδωτές αντιδράσεις που μετουσιώνονται τόσο σε τακτικές αναβαθμίσεις των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, όσο και σε αυξημένο αίσθημα ευθύνης των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την περαιτέρω υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος. Με βάση τις παραπάνω καταγεγραμμένες ανάγκες και γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει το ΤΕΙ Κρήτης, το ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» αξιοποιεί τη συσσωρευμένη εμπειρία, την ωριμότητα και τη διάθεση των μελών ΕΠ να υλοποιήσουν ένα επίκαιρο και ανταγωνιστικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που να προσφέρει ουσιαστική γνώση στους φοιτητές, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις υποδομές που ήδη υπάρχουν ή που βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Υποδομές#

Εκπαιδευτικά και προχωρημένα εργαστήρια#

Το τμήμα διαθέτει υποδομές οι οποίες αξιοποιούνται παράλληλα τόσο στην εκπαιδευτική όσο και την ερευνητική διαδικασία. Πέρα των αμιγώς εκπαιδευτικών εργαστηρίων, υπάρχει και ένας αριθμός προχωρημένων εργαστηρίων τα οποία αξιοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για τις ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας και τα οποία έχουν εξοπλιστεί συμπληρωματικά με σύγχρονο εξοπλισμό από πόρους των ερευνητικών-αναπτυξιακών προγραμμάτων τα οποία υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί στα εργαστήρια αυτά. Ο εξοπλισμός στα εργαστήρια αυτά προοδευτικά αναβαθμίζεται αξιοποιώντας είτε κονδύλια του Ιδρύματος είτε έσοδα από τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα που είναι ζωτικής σημασίας. Ερευνητικά εργαστήρια

Παρά την έλλειψη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, στο ΤΕΙ Κρήτης λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια ένας ικανός αριθμός ερευνητικών εργαστηρίων που έχουν υποστηριχθεί κυρίως από κονδύλια προερχόμενα από ανταγωνιστικά έργα έρευνας και ανάπτυξης αλλά και χρηματοδοτήσεις του Ιδρύματος. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα υπάρχοντα ερευνητικά εργαστήρια ανά εμπλεκόμενο Τμήμα.

Πίνακας 1: Ερευνητικά εργαστήρια (με ενεργό συμμετοχή σε έργα έρευνας & ανάπτυξης)

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων
Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συστημάτων Λογισμικού (istlab), http://www.istl.teiher.gr/
Εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (PASIPHAE), http://www.pasiphae.eu/
Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων (ISLab), http://isl.epp.teicrete.gr/
Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων
Distributed Computing and Networks Laboratory (DistNET lab)
Εργαστήριο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Αλγορίθμων (PAD Lab)
Εργαστήριο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (EMIA), http://emlab.epp.teicrete.gr/
Εργαστήριο Περιεχομένου Πολυμέσων (MCLab), http://www.medialab.teicrete.gr
Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISE Lab), http://www.cs.teicrete.gr/aise/index.php/en.html

Τα εργαστήρια επανδρώνονται από μέλη ΕΠ, μεταπτυχιακούς φοιτητές – συνεργάτες και φοιτητές που εκπονούν είτε την πρακτική τους άσκηση είτε την πτυχιακή τους εργασία σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με υπό εξέλιξη ερευνητικά έργα.

Ανθρώπινο δυναμικό#

Το ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» θα βασιστεί ως επί το πλείστον σε μέλη ΕΠ που υπηρετούν ήδη στο ΤΕΙ Κρήτης καθώς και σε ερευνητές - συνεργάτες που εκτελούν την έρευνα τους στο Ίδρυμα.

Μέλη ΕΠ#

Ο Πίνακας 2 συνοψίζει το υπάρχον δυναμικό του τμήματος και της ΣΤΕΦ που δύναται να συμμετέχει στο ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα».

Πίνακας 2: Μέλη ΕΠ

Καθηγητές εφαρμογώνΕπίκουροι ΚαθηγητέςΑναπληρωτές ΚαθηγητέςΚαθηγητές
ΕΠΠ2534
Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών ΓΤΘΕ 4113

Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι τα μέλη ΕΠ έχουν σημαντική εμπειρία στην εποπτεία και καθοδήγηση μεταπτυχιακών ερευνών σε συνεργασία με Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν έρευνα στο Ίδρυμα#

Σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» θα διαδραματίσουν οι υπάρχοντες μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκτελούν την έρευνά τους στο Ίδρυμα και σε συνεργασία με τριτοβάθμια Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Οι φοιτητές αυτοί αναμένεται να υποστηρίξουν την επιχειρησιακή λειτουργία του ΠΜΣ εκτελώντας επικουρικό έργο (π.χ. είτε ως βοηθοί είτε ως εργαστηριακοί συνεργάτες) όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Πρόσφατο ερευνητικό έργο#

Το ερευνητικό έργο που εκτελείται χρηματοδοτείται κυρίως από ανταγωνιστικά προγράμματα στο πλαίσιο εθνικών και Ευρωπαϊκών δράσεων. Σημειώνεται ότι το τμήμα έχει σημαντική εισροή πόρων τόσο από στοχευμένα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας (π.χ. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ, Ηράκλειτος, Θαλής) όσο και από προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Ανάπτυξης καθώς και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε όλα τα Προγράμματα Πλαίσια Στήριξης). Παράλληλα, υπάρχει και ερευνητική δραστηριότητα που είναι συναφής αλλά δεν εμπίπτει σε χρηματοδοτούμενη έρευνα γεγονός που αναδεικνύει την διάθεση και την αποφασιστικότητα των μελών ΕΠ για την διεξαγωγή έρευνας. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών αποτυπώνονται στις κατά καιρούς δημοσιευμένες εργασίες. Ο Πίνακας 3 αν και αποτυπώνει τα δεδομένα του ακαδημαϊκού έτους 2008 (περίοδος διεξαγωγής εσωτερικής αξιολόγησης) είναι ενδεικτικός. Σύμφωνα με το υπόμνημα ενημέρωσης της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του 2011 οι εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά που συνέγραψαν τα μέλη ΕΠ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων από το 2003 έως και τις αρχές του 2011 ξεπερνούν τις 180.

Πίνακας 3: Δημοσιευμένο έργο μελών ΕΠ του Τμήματος ΕΠΠ (Πηγή: Εσωτερική αξιολόγηση 2008)

Book ChaptersJournals (Refereed)Conferences/Workshops
2003 - present35180436
Year average4.3722.5054.50

Πρόγραμμα σπουδών#

Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα κατ' ελάχιστο και πέντε (5) κατά μέγιστο. Ο μεταπτυχιακός σπουδαστής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ (8) συνολικά μαθήματα (τέσσερα σε καθένα από τα πρώτα δύο εξάμηνα), καθώς επίσης να συγγράψει και να εξεταστεί δημοσίως, από τριμελή επιτροπή διδασκόντων στην Μεταπτυχιακή του Εργασία. Δύο από αυτά τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και επιλέγονται από όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Ο Πίνακας 4 συνοψίζει τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής ανά τομέα και εξάμηνο) που προσφέρει το ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα».

Πίνακας 4: Μαθήματα

Α εξάμηνο - Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Διαχείριση έργων και μεθοδολογίες έρευνας
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Α εξάμηνο - Επιλογής μαθήματα (ο σπουδαστής πρέπει να επιλέξει 2)
 • Προχωρημένες Τεχνολογίες Πολυμέσων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Ασύρματα δίκτυα (Wireless Network)
 • Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Μηχανική ευχρηστίας (Usability Engineering)
 • Σημασιολογικός Ιστός
Β εξάμηνο - Επιλογής μαθήματα (ο σπουδαστής πρέπει να επιλέξει 4)
 • Κατανεμημένα Συστήματα και Εφαρμογές
 • Ρεαλιστικές Εφαρμογές Πολυμέσων και Σχεδιοκίνηση
 • Προχωρημένα θέματα κεραιών και ασύρματων ζεύξεων
 • Ευφυή Συστήματα
 • Ασφάλεια Δικτύων
 • Συνεργατική τεχνολογία & περιβάλλοντα
 • Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Εικόνας
 • Προχωρημένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 • Πολυπύρηνες Αρχιτεκτονικές
Γ εξάμηνο – Μεταπτυχιακή Εργασία

Παρατίθεται ενδεικτική κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο φοίτησης στο ΠΜΣ:

ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΑΘΗΜΑ1ΜΑΘΗΜΑ2ΜΑΘΗΜΑ3ΜΑΘΗΜΑ4
ΑΔιαχείριση έργων και μεθοδολογίες έρευναςΔομές Δεδομένων και ΑλγόριθμοιΜάθημα Επιλογής Α’ ΕξαμήνουΜάθημα Επιλογής Α’ Εξαμήνου
ΒΜάθημα Επιλογής Β’ ΕξαμήνουΜάθημα Επιλογής Β’ ΕξαμήνουΜάθημα Επιλογής Β’ ΕξαμήνουΜάθημα Επιλογής Β’ Εξαμήνου
ΓΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές που εγγράφονται στο Γ' εξάμηνο σπουδών αναλαμβάνουν να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Εργασία που επέλεξαν. Η Μεταπτυχιακή Εργασία μπορεί να είναι ερευνητικού ή τεχνικού περιεχομένου και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος με τρέχον ερευνητικό ή τεχνικό ενδιαφέρον. Η Μεταπτυχιακή Εργασία εκπονείται υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος, ο οποίος μπορεί να διαφέρει από τους επιβλέποντες σπουδών του σπουδαστή.

Το ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» οργανώνεται με βάση το (προβλεπόμενο από το αρθρ. 14 ν. 3374/2005) Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων – European Credit Transfer System (E.C.T.S.). Έτσι, ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε 60 Πιστωτικές Μονάδες και ο φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε 30 Πιστωτικές Μονάδες. Αρμόδια για την αντιστοίχιση του Φόρτου Εργασίας ανά μάθημα είναι η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ. Προτείνεται αντιστοίχηση 7,5 πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα του ΠΜΣ. Η Μεταπτυχιακή Εργασία αποτιμάται σε 30 πιστωτικές μονάδες. Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η συσσώρευση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

Χρηματοδότηση#

Για τους πόρους του ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3685/2008. Κύρια πηγή εσόδων του ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» είναι η καταβολή διδάκτρων από τους σπουδαστές. Το ύψος των διδάκτρων αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ). Στόχος του ΠΜΣ είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους του Προγράμματος αξιοποιώντας στο έπακρο τόσο τις υπάρχουσες υποδομές του Ιδρύματος όσο και το ανθρώπινο δυναμικό που ήδη υπηρετεί στη Σχολή. Με τον τρόπο αυτό, το ΠΜΣ δεν επιβαρύνεται με επιπλέον λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τη χρήση εξοπλισμού, ενοικιάσεις χώρων, μετακίνηση διδασκόντων, κλπ. Με βάση τα παραπάνω και για την περίοδο αρχικής λειτουργίας του ΠΜΣ, το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 1800 € για κάθε σπουδαστή για το σύνολο του ΠΜΣ.

Κατακλείδα#

Το ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» αποτελεί μια ώριμη προσπάθεια του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης για προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη φοιτητική κοινότητα. Το τμήμα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία έναν πλήρη κύκλο αξιολόγησης από το Σεπτέμβριο του 2008 με την Εσωτερική Αξιολόγηση κι έως τον Μάιο του 2011 με την Εξωτερική Αξιολόγηση (HQAA: External Evaluation of DEPARTMENT OF APPLIED ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΈΣΑ, TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CRETE May 2011). Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών έχουν κοινοποιηθεί στην ΑΔΙΠ με βάση τις κείμενες διατάξεις. Το πρόγραμμα αποσκοπεί σε πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως την φοιτητική κοινότητα που έχει κατά καιρούς εκφράσει με σαφή τρόπο τη ανάγκη υποστήριξης μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου σε επίκαιρα γνωστικά αντικείμενα και τεχνολογίες αιχμής. Ταυτόχρονα, αποτελεί προτεραιότητα και στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος και της Σχολής και του Τμήματος και ικανοποιεί το στόχο της μετουσίωση της υψηλού επιπέδου έρευνας που διεκπεραιώνεται στο ΤΕΙ Κρήτης σε ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Πληροφορίες#

Τηλέφωνο: 2810-379716 Φαξ: 2810-371994 ΦΕΚ ίδρυσης: ΦΕΚ 1282/11-4-2012 Κανονισμός Σπουδών: Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ (wiki) Δικτυακός τόπος ΠΜΣ: http://www.epp.teicrete.gr/msc

0 Επισυνάψεις
21015 Απόψεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών