Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

PolicyPrint

Κανονισμός Λειτουργίας Γραφείου Εκτυπώσεων#

Οδηγίες για την έκδοση φωτοτυπιών#

Για τις ανάγκες της ΣΤΕΦ, στον στο χώρο του γραφείου εκτυπώσεων παρέχεται η δυνατότητα φωτοτύπησης περιορισμένου αριθμού σελίδων ως εξής:

  • για τους διδάσκοντες επιτρέπονται έως 70 σελίδες φωτοαντιγραφής ανά ημέρα,
  • για τους φοιτητές επιτρέπονται μέχρι 20 σελίδες ανά ημέρα.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί :

  • στα έντυπα και σε φακέλους των Γραμματειών της Σχολής
  • στις σελίδες θεμάτων εξετάσεων. Τονίζεται ότι είναι επιβεβλημένη η παραμονή του υπεύθυνου μαθήματος ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, μόνο κατά την εκτύπωση θεμάτων των εξετάσεων από την αρχή έως το πέρας και την παραλαβή της εκτύπωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η μη διαρροή των θεμάτων.

Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατή η έκδοση φωτοτυπιών πέραν των ορίων, όπου τα πρωτότυπα για έκδοση φωτοτυπιών θα υποβάλλονται στο γραφείο εκτυπώσεων της Σχολής συνοδευόμενα από αιτιολογημένο υπηρεσιακό σημείωμα του Διευθυντή ή Προϊστάμενου τμήματος ή Προϊσταμένου Γραμματείας Τμήματος.

Δεν επιτρέπεται η έκδοση φωτοτυπιών για ιδιωτικά έγγραφα και βιβλία και γενικότερα για πρωτότυπα δεν έχουν σχέση με το ΤΕΙ. Για αναπαραγωγή σημειώσεων θα πρέπει να υποβάλλεται με υπηρεσιακό σημείωμα του Προϊσταμένου Τμήματος σχετικό αίτημα στο Γραφείο Εκδόσεων και Αναπαραγωγής (OFFSET) του ΤΕΙ Κρήτης.

Σε κάθε περίπτωση η φωτοτύπηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους περιοριστικούς όρους του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων Ν. 2121/1993.

0 Επισυνάψεις
11529 Απόψεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών