Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

PolicyExams

Εξετάσεις Περιόδου Πίνακας περιεχομένων απόκρυψη 1 Γενικά 2 Προετοιμασία 3 Διεξαγωγή εξετάσεων 4 Οδηγίες για τους εισηγητές 5 Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές 6 Οδηγίες προς τους επιτηρητές 7 Οδηγίες προς τους επόπτες Γενικά

Ο ημερολογιακός προσδιορισμός των εξεταστικών περιόδων ανακοινώνεται από τον αντιπρόεδρο που είναι αρμόδιος για τα ακαδημαϊκά θέματα του Ιδρύματος στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Κάθε εισηγητής είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της εξέτασης του μαθήματος του. Η οργάνωση των εξετάσεων γίνεται με ευθύνη του τμήματος για τα μαθήματα του. Η Σχολή εμπλέκεται στην οργάνωση των εξετάσεων σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη συντονισμού για αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων (χώροι, προσωπικό, αναπαραγωγή σημειώσεων κλπ). Εποπτεία: Ορίζονται σε επίπεδο σχολής επόπτες πρωινής και απογευματινής βάρδιας (ένα άτομο ανά βάρδια), οι οποίοι οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο του γραφείου αναπαραγωγής εντύπων της σχολής (τηλ. 9856). Στο πρόγραμμα της πρωινής βάρδιας (από 8.00 π.μ. μέχρι 14.30) το οποίο συντάσσεται από τη Σχολή, συμμετέχουν άτομα που προτείνονται από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. Στο πρόγραμμα της απογευματινής βάρδιας (μετά τις 14:30) το οποίο συντάσσεται με μέριμνα εκπροσώπου του ΕΤΠ, συμμετέχουν μέλη του ΕΤΠ της Σχολής. Οι επόπτες βάρδιας (πρωινής και απογευματινής) δεν φέρουν καμία ευθύνη για την διεξαγωγή της εξέτασης κάποιου συγκεκριμένου μαθήματος. Κόλλες εξέτασης: Οι κόλλες εξέτασης (αναφοράς) πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση και προμηθεύονται από το κεντρικό γραφείο αναπαραγωγής (OFFSET). Οι εισηγητές και οι επιτηρητές πριν την εξέταση θα παραλαμβάνουν από τον επόπτη βάρδιας όσες κόλλες εξέτασης απαιτούνται για την εξέταση του μαθήματος. Τυχόν περίσσευμα θα επιστρέφεται από τους επιτηρητές στον επόπτη βάρδιας. Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων των θεμάτων εξετάσεων: Θα γίνεται με ευθύνη του εισηγητή της εξέτασης στο γραφείο εκτυπώσεων της Σχολής, με δυνατότητα αναπαραγωγής και στο κεντρικό OFFSET. Οι αίθουσες της Σχολής θα ανοίγουν το πρωί και θα κλείνουν το βράδυ από τους επόπτες με τη λήξη και της τελευταίας εξέτασης. Σε περίπτωση που διεξάγονται εξετάσεις ημέρα Σάββατο, την ευθύνη για την διεξαγωγή τους έχουν τα τμήματα στα οποία ανήκουν τα μαθήματα αυτά. Αρχή ενότητας - Κανονισμοί-Πολιτικές / Φοιτητικά θέματα - Αρχική σελίδα του wiki Προετοιμασία

Καταρτίζεται έγκαιρα το πρόγραμμα εξετάσεων με χρήση όλων των αιθουσών που διαθέτει η Σχολή. Το πρόγραμμα συντάσσεται από ομάδα εργασίας που αποτελείται από εκπροσώπους τμημάτων, 20 μέρες πριν διεξαγωγή των εξετάσεων. Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει απαραίτητα για κάθε μάθημα: ημερομηνίες, τόπο και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων και όνομα εισηγητή (ή εισηγητών). Η κατανομή των επιτηρητών γίνεται ανά μάθημα και ανά αίθουσα με ευθύνη του τμήματος, 15 μέρες πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων. Η κατανομή πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη δύο τουλάχιστον επιτηρητών ανά αίθουσα εξέτασης. Το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών φροντίζει για τα μαθήματα του τμήματος. Ακολουθεί η άμεση ενημέρωση των εισηγητών και των επιτηρητών με ευθύνη των τμημάτων. Η ενημέρωση περιλαμβάνει απαραίτητα αποστολή των πληροφοριακών στοιχείων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ανάρτηση αυτών στους πίνακες ανακοινώσεων και στους δικτυακούς τόπους των τμημάτων. Αρχή ενότητας - Κανονισμοί-Πολιτικές / Φοιτητικά θέματα - Αρχική σελίδα του wiki Διεξαγωγή εξετάσεων

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση κάθε μαθήματος έχουν μόνο όσοι σπουδαστές είναι εγγεγραμμένοι στο εξεταζόμενο μάθημα. Για την ανάπτυξη των θεμάτων χορηγούνται στους εξεταζόμενους σπουδαστές ειδικές κόλλες εξέτασης (αναφοράς) με κατάλληλη σήμανση ή τυπωμένα ερωτηματολόγια, με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων, αφού αυτοί έχουν αναγράφει τα στοιχεία τους στο γραπτό τους. Όλοι οι εξεταζόμενοι πρέπει να γράψουν το όνομα τους και να υπογράψουν σε παρουσιολόγιο (ονομαστική κατάσταση των παρόντων εξεταζομένων) το οποίο συντάσσεται από τους επιτηρητές. Δεν επιτρέπεται στις αίθουσες των εξετάσεων η παρουσία ατόμων που δεν είναι εξεταζόμενοι φοιτητές, δεν έχουν οριστεί ως επιτηρητές και γενικότερα δεν έχουν καμία σχέση με τις εξετάσεις. Κινητά τηλέφωνα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Πρέπει να είναι απενεργοποιημένα, (όχι απλώς σε ρύθμιση αθόρυβης ειδοποίησης κλήσης) και να μη βρίσκονται πάνω στο έδρανο. Απαγορεύεται η χρήση σημειώσεων, βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων στον χώρο της εξέτασης, εκτός και αν προβλέπεται από την εξέταση και επιτρέπεται ρητά από τον εξεταστή. Δεν επιτρέπεται στον χώρο εξέτασης η χρήση καφέδων, αναψυκτικών, κ.λ.π. Αν κάποιος σπουδαστής διαπιστωμένα αντιγράφει, εκτός του αυτονόητου μηδενισμού του γραπτού, αποκλείεται και από την επόμενη πρώτη (κύρια) εξεταστική περίοδο συνολικά. Αν σπουδαστής συμμετέχει σε εξέταση που δεν τον αφορά, αποκλείεται από τις επόμενες δύο εξεταστικές περιόδους συνολικά. Αν δε πρόκειται για άτομο που δεν έχει την ιδιότητα του σπουδαστή του ΤΕΙ Κρήτης, το θέμα παραπέμπεται στον Εισαγγελέα. Η λήξη της εξέτασης αναγράφεται στον πίνακα. H έξοδος εξεταζομένου από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η επάνοδος για τη συνέχισή της, γενικά απαγορεύονται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ωστόσο να επιτραπεί, κατά την κρίση των επιτηρητών. Δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να παίρνουν τα θέματα των εξετάσεων μαζί τους πριν από τη λήξη της εξέτασης και εφόσον το επιτρέπει ο εισηγητής. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται να παραμείνουν λιγότεροι από δύο εξεταζόμενοι φοιτητές στην αίθουσα. Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης για την εξέταση προθεσμίας, οι εξεταζόμενοι ειδοποιούνται ότι επίκειται η λήξη της. Μετά το πέρας της εξέτασης στο τέλος της κατάστασης των παρόντων φοιτητών (παρουσιολόγιο) θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής των γραπτών. Αρχή ενότητας - Κανονισμοί-Πολιτικές / Φοιτητικά θέματα - Αρχική σελίδα του wiki Οδηγίες για τους εισηγητές

Ο εισηγητής οφείλει να έρχεται έγκαιρα σε συνεννόηση με τους επιτηρητές του μαθήματος του για την ώρα και τις αίθουσες εξέτασης. Παρίσταται στους χώρους της εξέτασης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Μεριμνά ώστε οι επιτηρητές σε κάθε αίθουσα να συντάσσουν ονομαστική κατάσταση των παρόντων εξεταζομένων σπουδαστών με τις υπογραφές τους. Στα παρουσιολόγια αυτά ενσωματώνονται και τα δελτία παράδοσης-παραλαβής γραπτών. Η διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να είναι ανάλογη της δυσκολίας των θεμάτων. Η αναπαραγωγή των θεμάτων θα πρέπει γίνεται τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα. Οι γραπτές εξετάσεις, είναι δυνατόν να διενεργούνται με τη χρήση βιβλίων, σημειώσεων ή βοηθητικών συσκευών (αριθμομηχανές), αν το κρίνει σκόπιμο ο εισηγητής. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί έγκαιρα οι σπουδαστές. Οι ειδικές εξετάσεις (δυσλεξία κλπ) θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Κρήτης (πράξη 1258, 27ο θέμα /17-5-2012) Είναι ευθύνη των εισηγητών να δίδουν τις απαιτούμενες επεξηγήσεις στους φοιτητές, να υποβάλλουν έγκαιρα βαθμολογία και να ενημερώνουν και να τεκμηριώνουν τη βαθμολογία ενός γραπτού. Συνιστάται στους εισηγητές που στα μαθήματα τους έχουν πολλούς εξεταζόμενους και άρα η αραιή τοποθέτησή τους είναι δύσκολη, να ετοιμάζουν δύο (ή και παραπάνω) σειρές θεμάτων. Αρχή ενότητας - Κανονισμοί-Πολιτικές / Φοιτητικά θέματα - Αρχική σελίδα του wiki Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές

Κάθε φοιτήτρια/της προσέρχεται στις εξετάσεις μαζί με τη πολιτική ταυτότητα της/του ή το διαβατήριο της/του. Ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας είναι στην δικαιοδοσία των επιτηρητών τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Κάθε φοιτήτρια/της οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης να σεβαστεί τους όρους ομαλής διεξαγωγής της, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε ενοχλήσεις προς τους υπολοίπους εξεταζομένους. Πριν από τη διανομή των θεμάτων, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βοηθήματα, εκτός από εκείνα επιτρέπει ο εισηγητής. Ειδικότερα τα κινητά τηλέφωνα, πρέπει να είναι κλειστά και μακριά από το θρανίο της εξέτασης. Τυχόν προσπάθεια φαλκίδευσης της εξεταστικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας (αντιγραφή κλπ) από οιονδήποτε εξεταζόμενο, συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα. Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις είναι ο μηδενισμός του γραπτού και ο αποκλεισμός από την επόμενη πρώτη (κύρια) εξεταστική περίοδο. Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών ή/και των εισηγητών και να εφαρμόζει τις οδηγίες των κατά την προσέλευση και αποχώρηση. Αρχή ενότητας - Κανονισμοί-Πολιτικές / Φοιτητικά θέματα - Αρχική σελίδα του wiki Οδηγίες προς τους επιτηρητές

Όλοι οι επιτηρητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες δέκα λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. Σε περίπτωση κωλύματος οι επιτηρητές πρέπει να ενημερώνουν τον εισηγητή το συντομότερο δυνατόν και έχουν την ευθύνη εύρεσης αντικαταστάτη. Σε αυτή τη περίπτωση η επιτήρηση χρεώνεται στον αρχικό επιτηρητή και όχι στον αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να ανήκει στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής. Πριν την διανομή των θεμάτων οι εισηγητές φροντίζουν ώστε οι σπουδαστές να κάθονται όσο γίνεται πιο αραιά. Στην αρχή της εξέτασης, οι επιτηρητές θα πρέπει να ελέγχουν την ταυτότητα των παρόντων φοιτητών, να συντάσσουν το παρουσιολόγιο και να επιβλέπουν την συμπλήρωση του από τους φοιτητές. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι επιτηρητές ασκούν τα καθήκοντά τους διακριτικά και φροντίζουν για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε όσους διαγωνιζομένους δεν τηρούν τους κανόνες των εξετάσεων, ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα και υποχρέωση να κάνει παρατηρήσεις, να τους αλλάζει θέση σε περίπτωση υποτροπής και να αναφέρει στον εισηγητή τυχόν άρνηση συμμόρφωσης προς τις οδηγίες του. Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία, οι επιτηρητές οφείλουν να διακόψουν τους εξεταζόμενους και να παραλάβουν τα γραπτά. Στη συνέχεια, αφού καταμετρήσουν και αριθμήσουν τα γραπτά, τα παραδίδουν στο εισηγητή μαζί με την κατάσταση των παρόντων, όπου υπογράφουν (μαζί με τον εισηγητή) για την παράδοση-παραλαβή των γραπτών. Αρχή ενότητας - Κανονισμοί-Πολιτικές / Φοιτητικά θέματα - Αρχική σελίδα του wiki Οδηγίες προς τους επόπτες

Οι επόπτες έχουν την γενική εποπτεία των εξετάσεων της βάρδιας τους, μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και επιλύουν οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανισθεί (απρόοπτα, δυσλειτουργίες) σε συνεργασία με τον εισηγητή και τους επιτηρητές. Φροντίζουν να βρίσκονται έγκαιρα (τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας τους) στο γραφείο αναπαραγωγής εντύπων της σχολής και να ενημερώνονται για τα προγράμματα των αιθουσών. Η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στα χρονικά διαστήματα αλλαγής των ωραρίων (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, ΤΠ, ΤΑ) όπου ξεκινούν ή ολοκληρώνονται εξετάσεις μαθημάτων. Σε κάθε αλλαγή ωραρίου εξετάσεων (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, ΤΠ, ΤΑ) παρακολουθούν αν ξεκινούν κανονικά οι εξετάσεις (επάρκεια αιθουσών / επιτηρητών) και διευκολύνουν τους εισηγητές στη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Βοηθούν στην αναπαραγωγή των θεμάτων και φροντίζουν για την προμήθεια των σελίδων εξέτασης. Μεριμνούν ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα κλειδιά αιθουσών.

0 Επισυνάψεις
12900 Απόψεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών