Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

PolicyDikFoit

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των φοιτητών#

 1. Οι φοιτητές είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι.. Η ανάπτυξη της σωστής σχέσης μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένου επιβάλλει στους φοιτητές να επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό για την αποτελεσματική επιτυχία της εκπαίδευσης, της έρευνας και της αξιολόγησης των γνώσεών τους. Ανάλογος σεβασμός προς τους διδασκόμενους πρέπει να επιδεικνύεται από τους διδάσκοντες.
 2. Οι φοιτητές ασκούν ελεύθερα τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, με ταυτόχρονο σεβασμό της ελευθερίας των μελών και της ελεύθερης χρήσης των χώρων εκπαίδευσης και έρευνας του Τ.Ε.Ι.. Για την προβολή των απόψεων των φοιτητικών συλλόγων διατίθενται συγκεκριμένοι χώροι του Ιδρύματος. Βασικά δικαιώματά των φοιτητών είναι το δικαίωμα στη μάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
 3. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την απόκτηση του Πτυχίου. Για την αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας και τις συνέπειές της εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. Η εγγραφή γίνεται μέσα σε προθεσμίες που ανακοινώνει η Γραμματεία του Τμήματος. Με την ανακοίνωση γίνονται γνωστά και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο φοιτητής κατά την εγγραφή. Στους φοιτητές κατά την εγγραφή μπορεί να χορηγείται βιβλιάριο σπουδών, φοιτητική ταυτότητα και δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου («πάσο»). Οι φοιτητές, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, στις εξετάσεις ή όποτε συναλλάσσονται με τη Γραμματεία και τις άλλες λειτουργικές μονάδες του Τ.Ε.Ι., επιδεικνύουν τις αστυνομικές τους ταυτότητες.
 4. Οι Γραμματείες δέχονται τους φοιτητές καθημερινά, τουλάχιστον επί τρίωρο, προκειμένου να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, να δέχονται αιτήσεις κ.ά..
 5. Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν σε αμειβόμενες ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες του Ιδρύματος.
 6. Οι φοιτητές μπορούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να λάβουν πτυχίο με τη συμπλήρωση τουλάχιστον επτά εξαμήνων σπουδών, εφόσον οι σπουδές έχουν πρόγραμμα οκτώ εξαμήνων. Στην περίπτωση αυτή η Πτυχιακή Εργασία και η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιούνται στο έβδομο εξάμηνο σπουδών. Για να γίνει εφικτή η ολοκλήρωση των σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο ή μόνο σε επτά εξάμηνα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να δηλώνουν κατά την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο φοίτησης περίπου 15% περισσότερα μαθήματα από τον μέσο όρο των διδακτικών αντικειμένων των επτά εξαμήνων φοίτησης.
 7. Με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το 80% των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη του Πτυχίου μπορούν να απαλλαγούν από τις δεσμεύσεις των προαπαιτούμενων μαθημάτων μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
  1. Σε περίπτωση αποτυχίας σε τρεις συνεχόμενες εξεταστικές περιόδους σε υποχρεωτικά μαθήματα, η γνώση των οποίων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι επιστημονικά απαραίτητη (είναι «προαπαιτούμενα») για την παρακολούθηση μαθημάτων που τα ακολουθούν στο πρόγραμμα («εξαρτώμενα»), οι φοιτητές μπορούν ύστερα από αίτησή τους να εξεταστούν στα «προαπαιτούμενα») μαθήματα από τριμελή επιτροπή.
  2. Σε περίπτωση αποτυχίας για τρεις τουλάχιστον συνεχόμενες περιόδους στα τρία τελευταία μαθήματα που απομένουν για την λήψη του πτυχίου, οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτηση τους, να εξεταστούν στα μαθήματα αυτά από τριμελή επιτροπή. αποτελούμενη από μέλη Ε.Π. με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Τ.Ε.Ι.. Η επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος και εφόσον περιλαμβάνει καθηγητές άλλου Τμήματος από το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. με από εισήγηση του οικείου Τμήματος.
  3. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η επιτροπή αποτελείται από μέλη Ε.Π με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Τ.Ε.Ι.. Η αίτηση εξέτασης από επιτροπή υποβάλλεται από το φοιτητή ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Η ειδική αυτή εξέταση επιτρέπεται να επαναληφθεί το πολύ δύο φορές ανά μάθημα. Σε περίπτωση αποτυχίας και στη δεύτερη εξέταση, ο φοιτητής παραπέμπεται πάλι στον αρχικό τρόπο εξέτασης.
 8. Πριν την ολοκλήρωση των απαιτήσεων για την λήψη πτυχίου, επιτρέπεται μια φορά κατά μάθημα η επανεξέταση για τη βελτίωση της βαθμολογίας σε πέντε κατά μέγιστο θεωρητικά μαθήματα επιλογής του φοιτητή ύστερα από αίτηση του στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση εξέτασης υποβάλλεται από το φοιτητή 15 μέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε περίπτωση μη βελτίωσης της βαθμολογίας διατηρείται ο βαθμός της αρχικής αξιολόγησης.
 9. Η εξειδίκευση και εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων 7, 8 και 9 καθορίζονται μέσω του Κανονισμού Σπουδών και από τη Γ.Σ. του Τμήματος.
 10. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών, όπου προβλέπεται τέτοια εκπροσώπηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες που αποφασίζουν τα συνδικαλιστικά φοιτητικά όργανα, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου, του παρόντος Κανονισμού και των οικείων καταστατικών των Συλλόγων τους. Οι εκπρόσωποι νομιμοποιούνται με έγγραφη υπόδειξή τους από το Δ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου, που φέρει τη σφραγίδα του συλλόγου και τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα του.
 11. Αντικατάσταση των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα διοίκησης πριν από τη λήξη της θητείας τους γίνεται με έγγραφο από το Δ.Σ. του Φοιτητικού Συλλόγου του Τ.Ε.Ι. το αργότερο μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση των οργάνων.
Κανονισμοί-Πολιτικές / Φοιτητικά θέματα - Αρχική σελίδα του wiki
0 Επισυνάψεις
12147 Απόψεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών