Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

PolicyDikDid

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Πίνακας περιεχομένων απόκρυψη 1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) 1.1 Α. Δικαιώματα μελών Ε.Π. 1.2 Β. Καθήκοντα και υποχρεώσεις μελών Ε.Π. 2 Δικαιώματα και υποχρεώσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 3 Δικαιώματα και υποχρεώσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π) Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Α. Δικαιώματα μελών Ε.Π. Κάθε μέλος Ε.Π. απολαμβάνει πλήρως του δικαιώματος της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην έρευνα και στη διδασκαλία και έχει δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με θέματα έρευνας και διδασκαλίας και με θέματα που αφορούν στην εν γένει λειτουργία και διοίκηση του ιδρύματος και της Σχολής ή Τμήματος που υπηρετεί. Τα μέλη Ε.Π. έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα στα συλλογικά όργανα της οικείας Σχολής ή Τμήματος και του ιδρύματος. Καμία διάταξη νόμου ή Κανονισμού δεν επιτρέπεται να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να στερεί μέλος Ε.Π. από την άσκηση των ακαδημαϊκών του ελευθεριών ή να επιφέρει το διαρκή αποκλεισμό του από τη συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα διοίκησης και λήψης αποφάσεων του ιδρύματος ή της οικείας Σχολής ή Τμήματος. Η διοίκηση της οικείας Σχολής ή Τμήματος και του Τ.Ε.Ι. οφείλουν να εξασφαλίζουν την εγκατάσταση (στέγαση, εξοπλισμό γραφείων κ.ά.) για όλα τα υπηρετούντα μέλη Ε.Π.. Τα μέλη Ε.Π. δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. (βιβλιοθήκες, εργαστήρια, κ.λ.π.). σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν κατά περίπτωση και χωρίς να παρεμποδίζουν το έργο ή να υπεισέρχονται στα δικαιώματα των υπολοίπων χρηστών. Τα μέλη Ε.Π. έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης. Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος αυτού ρυθμίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.. Οι διακοπές των μελών Ε.Π. αρχίζουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και λήγουν το τρίτο δεκαήμερο Αυγούστου κάθε έτους. Η ημερομηνία έναρξης καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., ανάλογα με την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου. Για έκτακτους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους είναι δυνατή η χορήγηση άδειας με αποδοχές για διάστημα δέκα (10) ημερών κατ’ έτος για τα μέλη Ε.Π., ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.. Αρχή ενότητας - Κανονισμοί-Πολιτικές - Αρχική σελίδα του wiki Β. Καθήκοντα και υποχρεώσεις μελών Ε.Π. Κάθε μέλος Ε.Π. δικαιούται και υποχρεούται να παρέχει διδακτικό-εκπαιδευτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Κάθε μέλος Ε.Π. υποχρεούται να διδάσκει ανά εξάμηνο κατ’ ελάχιστο δύο (2) μαθήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τμήματος, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι κατ’ εξακολούθηση, το μέλος Ε.Π. μπορεί να διδάξει ένα μάθημα, μετά από τεκμηριωμένη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Το διδακτικό ωράριο των μελών Ε.Π. πρέπει να είναι κατανεμημένο τουλάχιστον σε τρεις ήμερες της εβδομάδας και μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος μπορεί να περιοριστεί σε δύο ημέρες. Το διδακτικό έργο συνίσταται όχι μόνο στην ανάληψη συγκεκριμένων ωρών διδασκαλίας σε μαθήματα, εργαστήρια και φροντιστήρια, αλλά και σε ουσιαστική καθοδήγηση των φοιτητών για εκπόνηση εργασιών. Κάθε μέλος Ε.Π. υποχρεούται να αναλαμβάνει την παρακολούθηση-καθοδήγηση εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, προσφέροντας κατά εξάμηνο ένα αριθμό θεμάτων που ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος. Σε μέλη των οργάνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ή σε μέλη Ε.Π. στα οποία έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., τα παραπάνω 2, 3, 4 και 5 προσαρμόζονται κατά περίπτωση. Στο ευρύτερο εκπαιδευτικό έργο των μελών Ε.Π. εμπίπτει και η επίβλεψη εκπόνησης και η αξιολόγηση κάθε είδους εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών των φοιτητών. Κάθε μέλος Ε.Π. οφείλει να δέχεται τακτικά τους φοιτητές για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, τουλάχιστον δύο (2) ώρες ανά εβδομάδα. Οι ώρες αυτές θα πρέπει να ανακοινώνονται και να μην είναι μόνον απογευματινές και συγκεντρωμένες σε μία ημέρα. Οι ημέρες και οι ώρες συνάντησης με τους φοιτητές πρέπει να αναρτώνται στην αρχή κάθε εξαμήνου έξω από το χώρο υποδοχής του Τμήματος και να ανακοινώνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του διδάσκοντα. Κάθε μέλος Ε.Π. οφείλει να επιδεικνύει, σε εύλογο χρόνο μετά από αίτημα του φοιτητή, το βαθμολογημένο φύλλο της γραπτής εξέτασης ή εργασίας και να παρέχει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Κάθε μέλος Ε.Π. προσφέρει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο (βασική ή/ και εφαρμοσμένη έρευνα). Η υψηλή δραστηριότητα στη μια κατηγορία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λειτουργεί σε βάρος της άλλης. Κάθε μέλος Ε.Π. υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων, συμβουλίων και επιτροπών του ιδρύματος και να συμβάλει στην οργάνωση και στη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων της οικείας Σχολής, του Τμήματος και του Τομέα που ανήκει. Κάθε μέλος Ε.Π. υποχρεούται να αναφέρει το όνομα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε όλες τις επιστημονικές παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις, ερευνητικά προγράμματα και μελέτες του. Η κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των μελών Ε.Π. ή άλλων εκπαιδευτικών υποχρεώσεων τους από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα αποτελεί παραβίαση των νόμων αλλά και των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων των μελών αυτών του Ε.Π. και συνεπώς ελέγχεται και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως πειθαρχικό αδίκημα. Παρέκκλιση μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος για ειδικούς και μόνο λόγους. Κάθε μέλος Ε.Π. κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε έτους, υποβάλλει προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος ετήσια έκθεση η οποία περιλαμβάνει: Απολογισμό των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του κατά το παρελθόν Ακαδημαϊκό έτος (μαθήματα που δίδαξε, δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μελέτες που εκπόνησε, επιτροπές που συμμετείχε κ.ά.) Προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της ακαδημαϊκής λειτουργίας και κατά συνέπεια των στόχων τόσο του Τμήματος στο οποίο ανήκει, όσο και του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Προγραμματισμό αναγκών σε εξοπλισμό, προσωπικό, χρηματοδότηση έργων κ.ά. για την καλύτερη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Προγραμματισμό των εκπαιδευτικών και ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του για το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος. Το υλικό αυτό, συγκεντρώνεται στο Τμήμα προκειμένου να αξιοποιηθεί για την καλύτερη οργάνωση της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Ε.Π. πρέπει να εκπληρώνονται στο χώρο του Τ.Ε.Ι., ώστε οι ώρες της πρόσθετης παρουσίας των μελών Ε.Π στο Τ.Ε.Ι. να αποτελούν ουσιαστική συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και άλλες διαδικασίες του. Η απασχόληση έξω από το Τ.Ε.Ι. των μελών Ε.Π. (κατοχή δεύτερης θέσης, ανάθεση διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι., μερική άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κ.ά.) επιτρέπεται μόνο με βάση την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και κατά τη διάκριση του νόμου σε μέλη Ε.Π. πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Τα μέλη Ε.Π. οφείλουν να αποδέχονται τον ορισμό τους ως μελών εισηγητικών επιτροπών και εκλεκτορικών σωμάτων στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι. και να εκπληρώνουν τις διοικητικές και λοιπές υποχρεώσεις τους στο Τμήμα, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του. Εφόσον μετέχουν σε συλλογικά όργανα, έχουν καθήκον να παρίστανται σε όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Απουσία ή αποχώρηση πριν από τη λήξη της συνεδρίασης επιτρέπεται μόνο για ειδικό λόγο, που γνωστοποιείται στον προεδρεύοντα. Η μετακίνηση των μελών Ε.Π. για συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός Ιδρύματος (συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.ά.), υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων οργάνων. Τα μέλη Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία αποδίδουν στο Τμήμα τη χρήση του γραφείου στο οποίο στεγαζόταν και παραδίδουν εντός μηνός στον Υπεύθυνο του Τομέα τα όργανα και τα υλικά που είχαν στη διάθεση τους. Αρχή ενότητας - Κανονισμοί-Πολιτικές - Αρχική σελίδα του wiki Δικαιώματα και υποχρεώσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Οι Επισκέπτες Καθηγητές, οι Συμβασιούχοι Εργαστηριακοί και Επιστημονικού Συνεργάτες, οι Ωρομίσθιοι Εργαστηριακοί και Επιστημονικού Συνεργάτες και οι Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάλογες εκείνων των μελών Ε.Π., όπως εξειδικεύονται από την κείμενη νομοθεσία και καθορίζονται με τις συμβάσεις πρόσληψής τους. Αρχή ενότητας - Κανονισμοί-Πολιτικές - Αρχική σελίδα του wiki Δικαιώματα και υποχρεώσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π)

Οι θέσεις του Ε.Τ.Π. ανήκουν στα Τμήματα και κατανέμονται στους Τομείς και τα Εργαστήρια σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Σχολής, μπορεί να συσταθούν θέσεις Ε.Τ.Π. σε Σχολή για παροχή εξειδικευμένου έργου ή υπηρεσιών σε επίπεδο Σχολής. Ανάλογα, μετά από εισήγηση του Προέδρου ή αρμοδίου Αντιπροέδρου και απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ, μπορεί να συσταθούν θέσεις Ε.Τ.Π. σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83, άρθρο 21, παρ. 2α, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Τα μέλη του Ε.Τ.Π. είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και παρέχουν έργο υποδομής στη λειτουργία του Τ.Ε.Ι, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες. Το ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού ορίζεται σε είκοσι έξι ώρες (ν.3404/ 2005, άρθρο 9, παρ. 6) και εξειδικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα και του Τμήματος. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την καλή εκτέλεση των εργασιών που έχουν ανατεθεί στα μέλη του Ε.Τ.Π.. Ειδικότερα σε ένα Μέλος του Ε.Τ.Π. κατά περίπτωση μπορεί να ανατεθεί να : α) Επικουρεί στην προετοιμασία και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού μαθημάτων, φροντιστηρίων, πρακτικών, εργαστηριακών και πειραματικών ασκήσεων του Τομέα. β) Προγραμματίζει, χειρίζεται και συντηρεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα επιστημονικά όργανα, ανάλογα με την ειδικότητά του. γ) Μεριμνά για τον εξοπλισμό και τη λοιπή υποδομή των εργαστηρίων (προδιαγραφές, προμήθεια, συντήρηση, αρχεία). δ) Έχει την επιμέλεια της καλής λειτουργίας και συντήρησης των εργαστηριακών χώρων. ε) Εξυπηρετεί τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του Τμήματος. στ) Υποστηρίζει διοικητικά και τεχνικά το εκπαιδευτικό έργο του Τομέα. Μέλη Ε.Τ.Π. με πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ή με μεταπτυχιακές σπουδές, μπορούν να αναλαμβάνουν εργαστηριακό εκπαιδευτικό έργο ύστερα από εισήγηση των υπευθύνων των Τομέων και απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Το έργο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του υποχρεωτικού ωραρίου τους. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου τα μέλη του Ε.Τ.Π. μπορεί να προσφέρουν έργο σε εργαστήρια του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Τμημάτων εκπαίδευσης ή σε άλλες μονάδες του Τ.Ε.Ι.. Η συμμετοχή των μελών του Ε.Τ.Π. σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια και σε συνέδρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, υλοποιείται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του οικείου Τομέα ή Εργαστηρίου. Τα μέλη του Ε.Τ.Π. συμμετέχουν στις επιτηρήσεις εξετάσεων μαθημάτων, καθώς και στις επιτηρήσεις των κατατακτήριων εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο Τμήμα στο οποίο ανήκουν. Οι άδειες των μελών Ε.Τ.Π. κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις κατ’ αναλογία με τις άδειες του Ε.Π. Τα μέλη Ε.Τ.Π δικαιούνται 30 εργάσιμες μέρες άδεια, την οποία λαμβάνουν στο διάστημα από 5 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η λειτουργία του Τομέα όπου εργάζεται το Μέλος του Ε.Τ.Π.. Μέρος της άδειας αυτής χορηγείται υποχρεωτικά από 1 μέχρι 15 Αυγούστου. Τα Μέλη Ε.Τ.Π. λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.1404, άρθρο 7, όπως ισχύει). Για έκτακτους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους είναι δυνατή η χορήγηση άδειας με αποδοχές για όσο διάστημα επιτρέπουν οι σχετικές διατάξεις για τα μέλη Ε.Τ.Π., ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. με τα γνώμη του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος. Παράταση αδείας χορηγείται επίσης από το Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., μετά από γνώμη του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος και αίτημα του ενδιαφερόμενου μέλους Ε.Τ.Π. Κάθε μέλος Ε.Τ.Π., σε συνεργασία με το υπεύθυνο μέλος Ε.Π του εργαστηρίου, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε έτους, υποβάλλει προς τον Υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει ετήσια έκθεση η οποία περιλαμβάνει: Απολογισμό εργαστηριακού, εκπαιδευτικού και λοιπού έργου που του ανατέθηκε. Προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της εργαστηριακής υποδομής. Προγραμματισμό αναγκών για την καλύτερη λειτουργία των εργαστηρίων στα οποία εργάζεται. Οι εκθέσεις αυτές συγκεντρώνονται στο Τμήμα προκειμένου να αξιοποιηθούν για την καλύτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και ύστερα από πρόταση του συλλογικού φορέα του Ε.Τ.Π., μπορούν να οργανώνονται προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των μελών του Ε.Τ.Π. σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, με το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι Κρήτης ή με άλλους φορείς. Τα μέλη του Ε.Τ.Π. μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις για ενημέρωση και για συζήτηση θεμάτων σχετικών με το γνωστικό τους αντικείμενο, ύστερα από ενημέρωση των Διευθυντών των Σχολών. Η συμμετοχή των μελών του Ε.Τ.Π. σε ερευνητικά προγράμματα γίνεται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι, μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του οικείου Τομέα ή εργαστηρίου. Οι παραπάνω διατάξεις, που διέπουν τα Μέλη Ε.Τ.Π., εφαρμόζονται ανάλογα και στους Τεχνικούς Εργαστηρίων.

0 Επισυνάψεις
12460 Απόψεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών