Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

12to13katatakt

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2012-2013#

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Κρήτης (Πράξη 1254, 17ο θέμα / 10-4-2012) η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ σε όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης θα γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα οργανώνονται από τις Σχολές.

Εξεταζόμενα μαθήματα για τα τμήματα της ΣΤΕΦ#

Με απόφαση (πράξη 407, 1ο θέμα / 18-7-2012) του Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) τα μαθήματα που εξεταστούν στα τμήματα της Σχολής έχουν ως εξής:

 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
  • Μαθηματικά
  • Φυσική (Ηλεκτρισμός)
  • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Τμήμα Ηλεκτρολογίας
  • Μαθηματικά
  • Φυσική (Μηχανική)
  • Θεωρία ηλεκτρικών κυκλωμάτων
 • Τμήμα Μηχανολογίας
  • Μαθηματικά
  • Φυσική (Μηχανική)
  • Φυσική (Ηλεκτρισμός)
 • Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων
  • Μαθηματικά
  • Φυσική (Μηχανική)
  • Τεχνική Μηχανική

Μαθηματικά#

Εξεταστέα ύλη

 • Έννοια της συναρτήσεως (μιας μεταβλητής), πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών, γραφική παράσταση συναρτήσεως, στοιχειώδεις συναρτήσεις, αντιστροφή συναρτήσεως.
 • Όρια και συνέχεια συναρτήσεων και τα σχετικά θεωρήματα, εφαπτόμενες ευθείες.
 • Παράγωγοι συναρτήσεων (ορισμός, κανόνες παραγώγισης, αλυσιδωτή παραγώγιση, παραγώγιση σύνθετης συναρτήσεως), γεωμετρική ερμηνεία παραγώγου, μέσος και στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής, εφαρμογές των παραγώγων (προβλήματα βελτιστοποίησης, κανόνας του L' Hôpital, κ.λπ.), μελέτη συναρτήσεως (εύρεση ακροτάτων, σημείων καμπής, κ.λπ.).
 • Αόριστα ολοκληρώματα, τεχνικές ολοκλήρωσης, ορισμένα ολοκληρώματα, γεωμετρική ερμηνεία του ορισμένου ολοκληρώματος, εφαρμογές των ολοκληρωμάτων (μήκος καμπύλης, υπολογισμός έργου δύναμης, υπολογισμός κέντρου μάζας, κ.λπ.).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:Απειροστικός Λογισμός, τόμος 1, Finney R.L., Weir M.D., Giordano F.R.

Φυσική (Μηχανική)#

Εξεταστέα ύλη

 • Ευθύγραμμη κίνηση. Κίνηση στο επίπεδο.
 • Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρμογές των νόμων του Νεύτωνα.
 • Έργο και κινητική ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας.
 • Ορμή και ώθηση.
 • Περιστροφική κίνηση. Δυναμική της στροφικής κίνησης.
 • Ισορροπία.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:Πανεπιστημιακή Φυσική, τ. Α’, Hugh D. Young, Κεφάλαια: 2-11 (με παραδείγματα λύσης ασκήσεων).

Φυσική (Ηλεκτρισμός)#

Εξεταστέα ύλη
 • Ηλεκτρικό φορτίο – Πεδίο – Δυναμικό.
 • Φορτία (διακριτά, συνεχείς κατανομές), ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρική ροή. Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, δυναμικό, αγωγοί, μονωτές, νόμος Coulomb. Νόμος Gauss.
 • Ηλεκτρικό ρεύμα – Αντίσταση – Ηλεκτρεγερτική δύναμη.
 • Ρεύμα, αντίσταση, ισχύς, συνδεσμολογία, θερμικά αποτελέσματα ηλ. ρεύματος. Κυκλώματα στο συνεχές, πηγές, κανόνες Kirchhoff.
 • Μαγνητικό πεδίο.
 • Μαγνητισμός, δύναμη σε κινούμενα φορτία, ροπή, Νόμος Biot-Savart, Νόμος Ampere, εφαρμογές.
 • Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή – Αυτεπαγωγή – Αμοιβαία επαγωγή.
 • Νόμος Faraday, σωληνοειδή, κύκλωμα RL, Αυτεπαγωγή, κανόνας Lenz, αμοιβαία επαγωγή, κύκλωμα LC, RLC στο συνεχές.
Εναλλασσόμενο ρεύμα.
 • Πλάτη, ενεργές τιμές, συμπεριφορά R ή L ή C στο εναλλασσόμενο, κυκλώματα RLC, RL, RC σε σειρά και παράλληλα, φίλτρα, στιγμιαία ισχύς, άεργος ισχύς, φαινόμενη ισχύς.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Πανεπιστημιακή Φυσική, Young H. D., εκδόσεις Παπαζήση (Τόμος Β)
 • Physics for Scientists and Engineers, Serway R., εκδότης Α.Κ. Ρεσβάνης (στα Ελληνικά, Τόμος Β)
 • Φυσική, Halliday & Resnick. Εκδ. Γ.Α. Πνευματικός. (Μέρος Β)

Εισαγωγή στην Πληροφορική#

Εξεταστέα ύλη

 • Τα βασικά μέρη του υπολογιστή.
 • Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU). Συνήθεις CPU. Μνήμη Cache, ROM, RAM. Ταχύτητα επεξεργασίας. Υπολογιστική ισχύς. Δίαυλος δεδομένων και διευθύνσεων. Μονάδες εισόδου-εξόδου. Μονάδες αποθήκευσης πληροφοριών (είδη βοηθητικής μνήμης και απόδοσή τους.). Μαγνητικά (σκληροί και μαλακοί δίσκοι, ταινίες), οπτικά (CD-ROM, WORM) και μαγνητο-οπτικά μέσα.
 • Αριθμητικά συστήματα και δυαδική λογική.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές, P.Norton, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική, G. Beekman & M. M. Quinn, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2007.

Θεωρία ηλεκτρικών κυκλωμάτων#

Εξεταστέα ύλη
 • Εισαγωγικές έννοιες (ηλεκτρική τάση, ένταση, ισχύς)
 • Νόμοι των ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχών ρευμάτων (νόμος του Ohm, νόμοι του Kirchoff)
 • Επίλυση απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχών ρευμάτων (μέθοδος βρόχων, μέθοδος κόμβων)
 • Ισοδύναμα κυκλώματα (ισοδυναμία πηγών, συνδεσμολογίες αντιστάσεων, γέφυρα Wheatstone, αρχή της επαλληλίας, θεωρήματα Thevenin και Norton, μέγιστη μεταφορά ισχύος)
 • Βασικοί νόμοι του ηλεκτροστατικού πεδίου
 • Αγωγοί και πυκνωτές
 • Στάσιμο μαγνητικό πεδίο
 • Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
 • Μεταβατικά φαινόμενα σε κυκλώματα (κυκλώματα RL, RC, RLC)

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα, τόμος Α, Γ. Ε. Χατζαράκης, 2001, Εκδ. Τζιόλα.
 • Ηλεκτροτεχνία Ι, Ν. Κολλιόπουλος, Η. Λόη, 2000, Εκδ. ΙΩΝ
 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, J. Kemmerly-W.Hayt, McGraw Hill 1987), 1991, Εκδ. Τζιόλα

Τεχνική Μηχανική#

Εξεταστέα ύλη

 • Βασικές έννοιες (δυνάμεις , ροπές ιδεατό στερεό ) και αρχές της μηχανικής.
 • Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων με αναλυτικές και γραφικές μεθόδους – κεντρικό σύστημα δυνάμεων και καθολικό σύστημα δυνάμεων – ισορροπία δυνάμεων και ροπών.
 • Ανάλυση φορέων - συνεκτικότητα φορέων (συνθήκες στήριξης και συνδεσμολογίας), φορτία (συγκεντρωμένα και κατανεμημένα), αντιδράσεις και εσωτερικές δυνάμεις, (διάγραμμα ελευθέρου σώματος και διάγραμμα εντατικών μεγεθών) σε αμφιέριστη δοκό, πρόβολο, μονοπροέχουσα και αμφιπροέχουσα, δοκό Gerber, τριαρθρωτό φορέα και πλαίσια απλά και σύνθετα.
 • Δικτυώματα: Αντιδράσεις και τάσεις των ράβδων με τις μεθόδους της ισορροπίας κόμβων και τομών Ritter.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Στατική, Θεοφάνη Α. Γεωργόπουλου, αυτοέκδοση, 2003
 • Ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Υποβολή αίτησης / δικαιολογητικά#

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1-20 Νοεμβρίου 2012 στη Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 11.00-13.00, από τον ίδιο τον πτυχιούχο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (χορηγείται και από τις Γραμματείες)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 • Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Προκειμένου για πτυχιούχους ισοτίμων Ανωτέρων Σχολών του εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Ι.Τ.Ε. ή το Συμβούλιο Ισοτιμίας των ΚΑΤΕΕ.

Διενέργεια εξετάσεων#

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου 2012. Το πρόγραμμα εξετάσεων έχει ως εξής:

 • ΦΥΣΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Δευτέρα 10-12-12, ώρα 8:30, Αίθουσα Γ1, Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας (Κ24)
 • ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, Τρίτη 11-12-12, ώρα 9:00, Αίθουσα Γ1, Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας (Κ24)
 • ΦΥΣΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, Τετάρτη 12-12-12, ώρα 9:00, Αίθουσα Γ1, Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας (Κ24)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Πέμπτη 13-12-12, ώρα 8:00, Αμφιθέατρο Σ. Καμάρη (Κ25)
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Δευτέρα 17-12-12, ώρα 8:30, Αίθουσα Γ1, Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας (Κ24)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, Τρίτη 18-12-12, ώρα 10:00, Αίθουσα Γ1, Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας (Κ24)

Ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων καθορίζονται βάσει των νόμιμων οδηγιών (νόμος 3404 / 2005, ΦΕΚ 260 Α’)

0 Επισυνάψεις
16439 Απόψεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών